ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
«ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΄΄ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟΥ ΆΓΡΑΦΟΝ΄΄ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Δασική αναψυχή στη θέση Στεφάνι Τ. Κ. Μορφοβουνίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα)»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω3Δ4ΩΛΥ-ΙΙΣ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 6515 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ4ΧΩΛΥ-ΙΕΣ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 1318 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων Πεζούλας, Κρυονερίου και Κερασιάς από κυκλώνα ¨ΙΑΝΟΣ¨
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Κ3ΗΩΛΥ-9ΑΛ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/725 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 112/2021 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΛΟΩΛΥ-ΛΨ3 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 112/2021 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
320_2021 χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΑΣ9ΩΛΥ-Υ2Ν 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β' ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΖΟΥΛΑΣ (1ος λογ.)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ2ΙΓΩΛΥ-Σ7Α 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/724 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
319_2021 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμό του δήμου έτους 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 634ΞΩΛΥ-ΧΩΙ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
310_2021 Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΒΟΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΜΠΩΛΥ-1Γ8 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/332,Α/435,Α/525
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 647ΕΩΛΥ-ΜΓΓ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/503 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες καθαρισμού, ευπρεπισμού και συντηρησης πρασινού Δημου λίμνης Πλαστήρα.(3η επιμέτρηση)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΥΡΡΩΛΥ-Δ3Π 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/711 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 67ΖΠΩΛΥ-ΓΘΖ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 1316 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
317_2021 Πράσινο Ταμείο για το έργο ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Β ΦΑΣΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΣΔΗΩΛΥ-7Ε4 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
318_2021 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑ1ΥΩΛΥ-ΠΒΛ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ο1ΑΩΛΥ-9ΝΣ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/502 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΜΓΨΩΛΥ-ΓΦΓ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 6513 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5Ο7ΩΛΥ-028 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 1313/2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ.εντολής 84685/21)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΘΣΨΩΛΥ-Π1Ρ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/501 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ90ΦΩΛΥ-059 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/721 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Κ. ΜΗΝΩΝ 10ος - 11ος 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΖΣΩΛΥ-ΙΕΠ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/722 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 5 ΗΜΕΡΟΜ. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΛΡ9ΩΛΥ-ΚΕΜ 30/11/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/723 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 1,159