ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Τροποποίηση της με αριθμό 1242019 απόφασής μας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓΔΩΩΛΥ-ΩΚΕ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 196 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της με αριθμό 1252019 απόφασής μας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Β5ΞΩΛΥ-ΤΨΥ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 195 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δήμου οχήματος ΚΗΗ 3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4Ο2ΩΛΥ-ΘΡΝ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3598 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκδοση ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ι3ΞΩΛΥ-1Ι1 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 194 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση ΧΕΠ 65,00 € και ορισμός υπολόγου για ΚΤΕΟ( ΚΗΙ2279)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΣΡΩΛΥ-ΒΡΚ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 193 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 742020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΡΘΩΛΥ-ΙΓ2 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 189 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 552020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2ΠΝΩΛΥ-ΨΣΝ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 188 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού «Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 2020-2023»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΝΕΩΛΥ-Α3Α 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 186 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκ προσ και οριστ παραλαβής του έργου ««Εσωτερική Οδοποιία Φυλακτής» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ1ΩΘΩΛΥ-ΓΟΘ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 187 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2ΓΗΩΛΥ-9Θ9 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 741 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας της «Προμήθειας –τοποθέτησης υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΝΘΩΛΥ-9ΗΘ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 185 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω99ΜΩΛΥ-607 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/351 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨ1ΥΩΛΥ-ΛΥΓ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/350 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧ04ΩΛΥ-ΟΩΞ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/349 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8ΤΚΩΛΥ-Θ3Α 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/348 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΜΠΤΩΛΥ-Φ0Ρ 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/346 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ2279 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΩΖΩΛΥ-8Ι1 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3582 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ο13ΩΛΥ-Ι45 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 739 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 6ου 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΑ8ΩΛΥ-ΗΒΑ 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/345 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ9ΤΗΩΛΥ-ΗΒΧ 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/411 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 1,006