ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΖ2ΡΩΛΥ-Λ4Λ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/157 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒΙΕΩΛΥ-ΖΒΝ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/156 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣΙΞΩΛΥ-3ΗΗ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/155 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΛΤΩΛΥ-ΒΘΔ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/154 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΥ1881)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΝΘΩΛΥ-ΧΧΖ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1842 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΘΗ9ΩΛΥ-ΛΟΖ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1841 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65ΔΠΩΛΥ-ΞΛΒ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/153 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 66ΗΞΩΛΥ-Ο2Ρ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/187 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΟ01ΩΛΥ-ΡΣΓ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/152 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ. ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω04ΨΩΛΥ-Β9Ζ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/186 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤ64ΩΛΥ-ΟΗ5 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/185 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΞΕ7ΩΛΥ-Χ1Μ 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/151 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΦΟΛΩΛΥ-33Η 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/150 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΜ37ΩΛΥ-Η9Β 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/149 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΩΧΔΩΛΥ-ΕΨΝ 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/148 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΔ1ΩΛΥ-Τ4Β 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/147 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΨΩ2ΩΛΥ-72Σ 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/146 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ SERVER ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕ13ΩΛΥ-Ν2Ο 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 310 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΠ8ΩΛΥ-8ΛΜ 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 409 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒ0ΣΩΛΥ-ΑΗΣ 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/145 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 965