ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ55ΧΩΛΥ-ΜΒΚ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/223 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/164
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΘΝΖΩΛΥ-ΖΔ6 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/227 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την τεχνική επιστημονική υπηρεσία με τίτλο «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΑΨΜΩΛΥ-ΡΧ7 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 623 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΧΕΠ: Α/56,Α/57,Α/60,Α/61,Α/58,Α/62,Α/79,Α/59,Α/65,Α/66,Α/84,Α/87,Α/88,Α/85,Α/86,Α/89,Α/91,Α/103,Α/104,Α/105,Α/106,Α/107,Α/109,Α/110,Α/115,Α/92,Α/108,Α/112,Α/116,Α/117,Α/118,Α/119,Α/121,Α/123
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΜ63ΩΛΥ-Ζ1Γ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/222 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% ΧΕΠ: Α/57,Α/62,Α/66,Α/87,Α/88,Α/85,Α/86,Α/89,Α/91,Α/103,Α/104,Α/105,Α/107,Α/108,Α/112,Α/116,Α/119,Α/56,Α/60,Α/61,Α/58,Α/79,Α/59,Α/65,Α/84,Α/106,Α/109,Α/110,Α/115,Α/92,Α/117,Α/118,Α/121
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΣΦΩΛΥ-ΠΝ3 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/224 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Α.Ε.Π.Π. ΧΕΠ: Α/56,Α/57,Α/60,Α/61,Α/58,Α/62,Α/79,Α/59,Α/65,Α/66,Α/84,Α/87,Α/88,Α/85,Α/86,Α/89,Α/91,Α/103,Α/104,Α/105,Α/106,Α/107,Α/109,Α/110,Α/115,Α/92,Α/108,Α/112,Α/116,Α/117,Α/118,Α/119,Α/121,Α/123
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΖ7ΩΛΥ-4ΧΡ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/221 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/57,Α/62,Α/65,Α/84,Α/89,Α/103,Α/104,Α/105,Α/107,Α/115,Α/92,Α/112,Α/123
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΧΣΩΛΥ-ΩΥ4 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/220 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Υ39ΩΛΥ-ΙΤΗ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 2453 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/123
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ02ΥΩΛΥ-ΧΓΨ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/219 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΟΟΩΛΥ-134 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/226 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 29922/2022)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΓΧΩΛΥ-ΖΙΙ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/225 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Εργασίες απομάκρυνσης παλαιών ταφικών μνημείων νεκροταφείων του Δήμου» .
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΔΒΩΛΥ-ΔΗΛ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 622 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ 04-2022
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΦΛΩΛΥ-ΩΩ1 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/223 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
98_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ52ΜΩΛΥ-ΓΓ6 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΑΕΠΩΛΥ-ΤΝ9 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/218 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μετακίνηση εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Λ7ΛΩΛΥ-0ΒΑ 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 614 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ08-2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΧΓΧΩΛΥ-6Ρ1 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/217 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΞ5ΘΩΛΥ-ΧΘΣ 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/216 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 10-2021
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ6Α8ΩΛΥ-ΝΤ2 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/215 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔ4ΝΩΛΥ-19Υ 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/222 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 1,227