ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΑΕΤΩΛΥ-96Ω 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 292 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΘΞΩΛΥ-336 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 270 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το μηχάνημα ΜΕ133143 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Λ8ΡΩΛΥ-Ψ0Θ 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 291 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4Σ9ΩΛΥ-ΕΡ3 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 290 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το μηχάνημα ΜΕ 101803 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 68ΞΘΩΛΥ-Ο2Η 19/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 289 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΔΨΨΩΛΥ-ΖΩ6 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1275 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το όχημα ΚΗΥ1879 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΛΧΩΛΥ-ΘΣΠ 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 287 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΥ1879 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60ΩΨΩΛΥ-ΗΡ9 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 285 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση ανωτέρου Μ.Κ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΜ4ΩΛΥ-ΩΔ9 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 284 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗΥ1881 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟΚΤΩΛΥ-29Ο 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 282 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9ΔΥΩΛΥ-Χ67 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 283 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ελαστικών για το όχημα ΚΗΥ1879 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣ76ΩΛΥ-ΕΑ9 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 281 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΙ2261 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΨΗΛΩΛΥ-ΩΙΑ 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 276 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΘΥ8ΩΛΥ-ΚΜΥ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1226 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: 94ΠΚΩΛΥ-0ΒΨ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1225 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΙΧΩΛΥ-ΚΓ5 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1200 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ6634
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΨΓΩΛΥ-ΗΤΡ 15/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1199 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΝΖΩΛΥ-Ρ26 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 204-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4ΘΞΩΛΥ-ΔΣ8 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1080 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΛΨΚΩΛΥ-Ζ12 13/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1068 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 1.363