ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙ9ΘΩΛΥ-ΧΔΟ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 655 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0Σ2ΩΛΥ-ΑΨΤ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 654 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΛΟΩΛΥ-9Χ1 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 653 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση – Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64ΣΖΩΛΥ-ΒΟ1 12/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 3324 Αρ. Αποφ.: 646/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
εντολή μετακίνησης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΔΓΩΛΥ-49Κ 10/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 642 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
“Ορισμός εντεταλμένου συμβούλου για το από 05-09-2019 μέχρι και 31-08- 2020 χρονικό διάστημα – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων”
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64ΖΦΩΛΥ-ΒΟΛ 05/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 641 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
“Ορισμός εντεταλμένου συμβούλου για το από 05-09-2019 μέχρι και 31-08- 2020 χρονικό διάστημα – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων”
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΨ3ΗΩΛΥ-Λ9Ο 05/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 639 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
“Ορισμός εντεταλμένου συμβούλου για το από 05-09-2019 μέχρι και 31-08- 2020 χρονικό διάστημα – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων”
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΟΜΘΩΛΥ-736 05/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 640 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΞΣΩΛΥ-ΒΗΔ 04/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 638 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχων για το από 01-09-2019 μέχρι και 31-08- 2020 χρονικό διάστημα - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω59ΒΩΛΥ-ΚΕΙ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 634 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60ΜΞΩΛΥ-ΟΒΥ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 636 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω8Α7ΩΛΥ-ΝΞ1 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 635 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΗΒΩΛΥ-ΤΒΨ 29/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 632 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞ1ΛΩΛΥ-ΥΚ5 22/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 630 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου 8ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΧΟΩΛΥ-ΥΓΓ 21/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 628 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64Γ9ΩΛΥ-ΖΕΣ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 626 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 99ΦΦΩΛΥ-12Δ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 627 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 62ΦΘΩΛΥ-6ΩΛ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 625 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ι52ΩΛΥ-ΣΚΜ 19/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 601 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση πρόσληψης εργάτη κατασκήνωσης Νεράιδας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65ΕΠΩΛΥ-Ζ9Η 14/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 622 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 300