ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨ4ΧΩΛΥ-ΥΓΛ 13/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΖΗΩΛΥ-1ΛΔ 13/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 438/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΜΘΛΩΛΥ-Θ2Ε 11/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 441 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΣΕΥΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΜΓΩΛΥ-ΛΑΘ 10/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 437 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔ3ΠΩΛΥ-7ΥΔ 07/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 434 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΡΨΘΩΛΥ-ΕΨΛ 06/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 433 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣΥΦΩΛΥ-ΘΞ0 06/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 429 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απόφαση μετακίνησης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΧΓΩΛΥ-ΕΟ2 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 427/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠΥΒΩΛΥ-ΞΛΘ 31/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 426 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΛΩΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΒ8ΩΛΥ-6ΘΑ 30/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 424 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Η-Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒΣ0ΩΛΥ-4Ν1 30/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 423 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας 5ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΠ7ΩΛΥ-ΒΝ5 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 416 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΧΨΩΛΥ-Β9Ζ 22/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 390 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9Γ1ΩΛΥ-9ΦΗ 22/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 389 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (ΔήμοςΝΕΤ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66Σ4ΩΛΥ-Ζ18 17/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 386 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Καλώδιο ηλεκτροδότησης πλωτού Μαγούλας)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6ΑΟΩΛΥ-ΛΝΗ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 384 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διυλιστηρίου νερού Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ00ΚΩΛΥ-ΞΣΝ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 382 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΧΞΩΛΥ-ΘΧΓ 15/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 380 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες χρωματισμού Κοινοτικού Γραφείου –Ιατρείου Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΝΓ5ΩΛΥ-ΖΣΟ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 377 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου 4ου 2019
Δήμαρχος ΑΔΑ: 618ΤΩΛΥ-ΞΗΓ 09/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 373 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 295