ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 235/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για άνοιγμα/διατήρηση λογαριασμών του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Υ4ΨΩΛΥ-Σ2Σ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 235/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 235/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ Ο.Π.Δ.-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΈΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΔΝ0ΩΛΥ-ΜΒΝ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΣΙΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΤΠΙΩΛΥ-2ΦΣ 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 1/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΕΙΩΩΛΥ-74Α 15/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 233 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΜ4ΩΛΥ-Υ1Ε 13/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 6/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω45ΕΩΛΥ-ΦΦ2 13/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 5/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΦΥΠΩΛΥ-ΦΜΙ 13/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 7/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 75Ι1ΩΛΥ-ΖΥΓ 13/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 2/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 99ΧΣΩΛΥ-ΣΝΟ 13/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 4/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 73ΞΥΩΛΥ-8ΡΑ 13/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 3/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λοιπές επιστροφές Χρηματικών υπολοίπων σε ΝΠΔΔ του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΤΒΡΩΛΥ-Η6Ζ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 202 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση αποχέτευσης Φυλακτής - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛ9ΔΩΛΥ-35Ψ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 203 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επέκταση – βελτίωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Πεζούλας - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨΒΝΩΛΥ-Π6Ι 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 204 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επέκταση δικτύου ύδρευσης Φυλακτής - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΥ4ΩΛΥ-4ΟΩ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 206 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες χρωματισμού κοινοτικού γραφείου και ιατρείου Λαμπερού - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΟΡΩΛΥ-ΨΣΩ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 205 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περιβαλλοντική μελέτη για αποκατάσταση πρανών και λοιπών χώρων Μορφοβουνίου - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΧΤΦΩΛΥ-ΕΦ6 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 207 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη παιδικών χαρών Δ.Ε. Πλαστήρα - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΔΚΩΛΥ-ΖΟΥ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 208 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη παιδικών χαρών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞΝΟΩΛΥ-Μ2Ψ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 210 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη παιδικών χαρών Τ.Κ. Νεοχωρίου - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΑΟΦΩΛΥ-1ΜΣ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 211 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη οδοποιίας Δ.Δ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - σε εξέλιξη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 789ΟΩΛΥ-ΡΜΥ 12/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 212 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 162 163 164 165 166 869