ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω0ΟΑΩΛΥ-ΞΜΕ 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 96 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετακίνηση υπαλλήμου εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω6ΟΜΩΛΥ-Μ70 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 77 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απόφαση μετακίνησης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΜΡΥΩΛΥ-ΠΜ5 20/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Αποφ. Δημάρχου 76 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΖΠΩΛΥ-9ΥΥ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/105 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ Κ.Λ.Π. ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨΥΘΩΛΥ-254 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/104 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 5.628,98 € για Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΞΣΩΛΥ-1Φ3 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 113 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου πρακτικού Αποσφράγισης – Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής για το έργο «Αναβάθμιση περιβαλλοντικού κέντρου Νεοχωρίου Λ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΙ5ΩΛΥ-Ε53 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 111 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΗΠΩΛΥ-ΞΕΛ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/103 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί συμβιβαστικής πρότασης εξώδικης επίλυσης διαφοράς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΗ3ΩΛΥ-06Β 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 104 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 862017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ψ7ΖΩΛΥ-6Ο5 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 105 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 10.048,96 € για Κλαδονομή - καθαρισμό δημοτικών χώρων, ποδηλατοδρόμων και νεκροταφείων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΡΦΩΛΥ-ΞΟΩ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 112 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικαστικού επιμελητή (επίδοση εγγράφου) και ψήφιση πίστωσης 90,52 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΤΗΛΩΛΥ-ΙΗΛ 19/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 103 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ67ΥΩΛΥ-Ζ0Κ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 53 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού και τοποθέτησης χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών δημοτικής ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΚ9ΩΛΥ-ΙΡΨ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 75 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒΧΟΩΛΥ-ΣΟΜ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/23 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2ΩΩΩΛΥ-ΗΙΨ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 74 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΩΒΩΛΥ-Ι6Μ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 73 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Αργύρη Γε. αντιδημάρχου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΨΧ8ΩΛΥ-ΩΞΠ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 5832 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60Κ9ΩΛΥ-ΓΟΘ 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 72 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΨ3ΩΛΥ-Ζ2Π 18/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 71 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 162 163 164 165 166 897