ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΔΣΩΛΥ-Χ6Α 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/14 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΠΒΩΛΥ-265 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 64 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΓ1ΩΛΥ-ΨΥΒ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 89 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 663ΠΩΛΥ-4ΦΧ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 62 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσιεύσεων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΦΑΩΛΥ-ΞΟΥ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 63/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.950,00 € για Παροχή γάλακτος σε χρήμα για τα έτη 2014, 2015 & 2016
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΥΖΩΛΥ-ΑΤΙ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 88 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.445,28 € για Πότισμα δενδροστοιχιών και πρασίνου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 72ΟΙΩΛΥ-ΚΒΧ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 84 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 7.925,77 € για Εργασίες συντήρησης και ποτίσματος γηπέδων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩ0ΥΩΛΥ-Μ5Η 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.639,28 € για Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, κλπ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΤΑΩΛΥ-ΙΧΩ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 9.895,20 € για Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας Βοτανικού Κήπου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΨ8ΩΛΥ-0ΛΙ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΘΕΣΗ ΚΕΔΡΟΣ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 72Τ7ΩΛΥ-Ε4Ν 10/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΣΦΙΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΟΛΩΛΥ-ΑΡΗ 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/55 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 8889/18)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω4Ψ0ΩΛΥ-9ΙΓ 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/54 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5ΒΖΩΛΥ-ΥΓ4 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/53 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 157/2017 ΑΠΟΦ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δικαστικά κλπ έξοδα)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΦΞΘΩΛΥ-ΑΣΡ 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Καθαρισμός Λιμναίου οικοσυστήματος Natura 2000 Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΘΚΩΛΥ-ΟΦ8 04/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΡΡΩΛΥ-49Τ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 81 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΙ1ΩΛΥ-3ΦΛ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΙΝΩΛΥ-ΛΝΒ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΙ 2261 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΝΖΑΩΛΥ-2ΛΘ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/86 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 166 167 168 169 170 897