ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Μελέτη διασύνδεσης περιπατητικών διαδρομών οικισμών με ιστορικά Μοναστήρια Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΔΜ4ΩΛΥ-350 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 489 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 2932017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΨΨΩΛΥ-ΗΨ6 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 488 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 2922017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1Τ2ΩΛΥ-Μ4Λ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 487 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αριθμό 2912017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΤΟΩΛΥ-ΣΩ9 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 486 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αριθμό 2902017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΖΞΩΛΥ-3Ο1 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 485 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Κ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒΨΛΩΛΥ-ΗΒ3 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/11 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜΟΗΩΛΥ-7Ε6 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω38ΟΩΛΥ-Σ5Υ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/9 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ71ΘΩΛΥ-241 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/8 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΓΔΚΩΛΥ-Σ1Γ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙ6ΧΩΛΥ-ΛΝΑ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΓΖΩΛΥ-70Ρ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/5 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω0ΣΜΩΛΥ-ΕΑ9 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/4 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 67ΩΗΩΛΥ-4ΥΥ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΖΠ1ΩΛΥ-ΛΩΥ 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 68ΑΨΩΛΥ-ΩΘ0 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της με αριθμό 2882017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΒ0ΩΛΥ-565 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 484 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αριθμό 2872017 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε έκτακτο αποχιονισμό Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜ02ΩΛΥ-ΩΨ0 08/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 483 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛΙΘΩΛΥ-04Ρ 05/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Α0ΚΩΛΥ-369 04/01/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 166 167 168 169 170 869