ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.44/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΩΛΥ-ΨΚΠ 22/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 332--2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των καυσίμων του Δήμου για το έτος 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΩΛΥ-6ΨΝ 22/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 333-2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Συλλόγου Γυναικών Καλυβίων Πεζούλας « Η Αγία Τριάδα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΩΛΥ-Ε40 22/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 335--2012 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την διετία 2013 έως 31-8-2014
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΛΥ-7ΚΧ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 1 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" ΑΔΑ: ΒΕΙΒΟΞ98-ΘΕΖ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΛΥ-ΑΦΚ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 435 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Περί : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Συλλόγου Γυναικών Καλυβίων Πεζούλας « Η Αγία Τριάδα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΛΥ-ΕΧΚ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 335-2012 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράταση μίσθωσης συστάδων 7α και 7β Διακατεχόμενου Δάσους Λαμπερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΛΥ-ΠΣΙ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 353 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.47/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΛΥ-ΥΝΡ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 331-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΛΥ-ΨΑ3 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 319 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποζημίωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής Β Έξαμήνου 2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΛΥ-53Λ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 407 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΛΥ-ΔΒΝ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 320 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.92/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙΠΩΛΥ-38Π 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 330--2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.46/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙΠΩΛΥ-Θ77 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 329-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.45/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙΠΩΛΥ-2Φ7 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 328-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων και εισήγησης για ανάθεση για το χρόνο 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΦΖΩΛΥ-ΥΟΒ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 378 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 435,00 € στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ευκαιρίες Απασχόλησης για όλους τους πολίτες» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΤΟΣ» για την πληρωμή του αναδόχου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΖΩΛΥ-0ΙΩ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 324-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΖΩΛΥ-Ε2Ρ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 309---2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 450,00 € για εργασίες μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΦΖΩΛΥ-2ΥΞ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 410 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ισολογισμού έναρξης με την εγγραφή ακινήτων στο Μητρώο Παγίων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΛΥ-066 16/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 2902912 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 635 636 637 638 639 736