ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Τεχνική Υπηρεσία ΑΔΑ: 4ΑΜΒΩΛΥ-ΜΚΕ 09/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2241 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Αποστόλου ΠαΪση που αφορά στην διαμόρφωση δημοτικού δρόμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΛΥ-Ο62 08/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 188-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Χρήστου Βασιλάκου που αφορά στην παραχώρηση χώρου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΛΥ-ΞΗ2 08/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 186-2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για την διερεύνηση της οριοθέτησης του δάσους Αγίας Τριάδος με το Δημοτικό δάσος Μορφοβουνίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΜ4ΩΛΥ-ΧΒ2 08/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 180-2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός ενός η δύο υπαλλήλων του Δήμου για την κατάρτιση των βεβαιωτικών καταλόγων των Τοπ. Διαμερισμάτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΛΥ-2ΡΦ 29/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1732011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.3979/2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΛΥ-ΗΗ9 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 156-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
« Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΩΛΥ-4ΩΔ 27/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 153-2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 639,25 € σε βάρος του Κ.Α.00.6433 του προϋπολογισμού 2011 για δαπάνες συνδιοργάνωσης του 1ου Πανελλήνιου Ποδηλατικού Αγώνα Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΛΥ-Γ1Υ 26/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 135-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Tεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,Έρευνας και Ενημέρωσης(ΚΠΕΕΕ)της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΛΥ-ΛΙΥ 26/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1563 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 21.200,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011) και αναμόρφωση του πρ/σμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΛΥ-206 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1772011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 21.200,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011) και αναμόρφωση του πρ/σμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΛΥ-ΥΣΥ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 177-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή σωληνωτών γεφυριδίων».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΛΥ-ΙΙΔ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 155-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΛΥ-ΠΘΕ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 160-2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ενός υπαλλήλου για την στελέχωση του ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΥ-4Κ8 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 149-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Δημητρίου Χαραλαμπίδη, κατοίκου Καλυβίων Πεζούλας, μισθωτή ακινήτου στη θέση «Αλώνω» της Τ. Κοινότητας Πεζούλας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΛΥ-Ξ2Ω 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 125-2011 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ./σμού 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΛΥ-1ΝΚ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 172-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα επί του αιτήματος της εταιρίας «Ενεργειακή Δράση Α.Β.Ε.Τ.Ε.» για την κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) στο ρέμα Κερασιώτικο.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΛΥ-ΜΡΞ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 159-2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ψήφιση πίστωσης 839,58 € σε βάρος του Κ.Α.00.6443 του προϋπολογισμού 2011 για δαπάνες Εθνικής Εορτής 25ης Μαρτίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΥ-ΣΨΒ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 134-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων ποσών -οφειλών Δημοτών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΥ-ΤΚΟ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 131-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση –συμπλήρωση της αριθ.7/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΛΥ-7ΗΚ 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1372011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 635 636 637 638 639