ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΗ "ΑΝΤΩΝΑΚΗ - ΨΗΜΜΕΝΟΥ" ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΛ78ΩΛΥ-ΚΤ6 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/378 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΞΣΧΩΛΥ-Χ4Ψ 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/63 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Κ4ΘΩΛΥ-1ΞΛ 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/178 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΞΥ6ΩΛΥ-4ΝΔ 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/62 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΕ28ΩΛΥ-ΜΝΑ 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/377 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Επιχορηγούμενες πληρωμές ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΖΠΩΛΥ-ΗΧΡ 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 3480 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω4Λ2ΩΛΥ-ΝΗΘ 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/177 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5ΘΓΩΛΥ-ΖΩ9 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/176 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒ62ΩΛΥ-Ρ51 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/175 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 158 παράγραφος 4β του νόμου ορίζεται ότι οι εργασίες συντήρησης του εξωτερικού φωτισμού συγκαταλέγονται στις υποχρεωτικές δαπάνες του Δήμων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒΓΜΩΛΥ-ΨΗ1 05/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 3450 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Προστασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 679/2016 (GDPR)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΧΧΩΛΥ-ΔΚΩ 05/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 261 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 176/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω5Ε2ΩΛΥ-4ΗΕ 05/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 176/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 176/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΧ5ΩΛΥ-ΧΞΓ 05/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 260 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 160/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση της 108/2018 απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με μερική ανάκληση της 91/2018 όμοιας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓ7ΑΩΛΥ-ΣΨ6 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 160/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 159/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕ09ΩΛΥ-ΓΩΧ 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 159/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 159/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΡΑ8ΩΛΥ-Λ8Ο 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/61 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΘ3ΩΛΥ-5Β2 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/174 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω9ΕΝΩΛΥ-Χ4Α 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/376 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Αμοιβές ορκωτών λογιστών» για τον ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω5Λ2ΩΛΥ-9ΞΒ 04/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 259 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια μεταλλικών κρεβατιών κατασκήνωσης Νεράιδας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω98ΖΩΛΥ-ΑΙ9 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/375 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 82 83 84 85 86 869