ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 3ου 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΛΒΞΩΛΥ-ΚΗΚ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/102 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 4ου 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΕΑ4ΩΛΥ-4ΩΔ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/103 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 1ου 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 72ΚΙΩΛΥ-ΚΦ4 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/100 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 215/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε Τ.Κ. του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΚ1ΩΛΥ-Ι1Φ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 215/2018 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 9ου 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΕΟΝΩΛΥ-3ΥΣ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/96 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 10ου 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΘΔ7ΩΛΥ-89Ο 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/97 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 11ου 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΗ2ΩΛΥ-Θ6Ε 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/98 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 12ου 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΑΚΩΛΥ-Φ9Χ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/99 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 8ου 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6286ΩΛΥ-87Λ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/95 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω5ΦΕΩΛΥ-ΦΔΛ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 386 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Τ24ΩΛΥ-4ΗΨ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/254 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω4ΡΑΩΛΥ-3Ψ7 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/94 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘ74ΩΛΥ-3ΩΞ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/573 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΥΛΙΚΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘ7ΥΩΛΥ-ΥΘΨ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/572 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔ9ΛΩΛΥ-Β1Ψ 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/253 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64Π8ΩΛΥ-4ΗΞ 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/253 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ5Ω5ΩΛΥ-4Ψ0 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/253 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΜΓΩΩΛΥ-1ΙΘ 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/93 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΓΦ8ΩΛΥ-00Θ 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/92 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘ6ΓΩΛΥ-Ο2Θ 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/91 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 82 83 84 85 86 897