ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΑΣΩΛΥ-Ω29 27/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/571 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 242/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΥΗΩΛΥ-Δ3Ξ 26/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 242/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 242/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποζημίωση συνεδριάσεων Δ.Σ. έτους 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΒ5ΩΛΥ-ΖΛΗ 26/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 4686 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1%,ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Β/80,Β/81,Β/82,Β/83
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΣΒΩΛΥ-ΠΩΕ 26/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/252 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 7013/18)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΘΔΘΩΛΥ-2ΒΦ 26/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/250 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 210/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΑΕΩΛΥ-65Ψ 23/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 210/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 210/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 240/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμπλήρωση των 203/2018 και 204/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥ0ΣΩΛΥ-ΜΑΓ 23/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 240/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 240/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΦΒΩΛΥ-7ΛΘ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 378 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΑΥΑΩΛΥ-Β34 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 377 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6ΥΠΩΛΥ-15Θ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 379 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 209/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Μοσχάτου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Θ2ΦΩΛΥ-Δ52 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 209/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 209/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1503Β/2006 και τις τροποποιήσεις αυτού «Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)», κάθε εργαζόμενος δικαιούται, ανάλογα με την ειδικότητα του, κάποια είδη ατομικής προστασίας.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΥ3ΩΛΥ-ΨΡΙ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 4646 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ49ΚΩΛΥ-ΘΧΟ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 375 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω4ΓΕΩΛΥ-ΗΝΖ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 4632 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω9Γ1ΩΛΥ-9ΚΛ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 4631 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΨ4ΩΛΥ-0ΣΨ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 4630 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩ0ΒΩΛΥ-ΔΙΤ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 4629 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 208/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Νεοχωρίου»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΙΡΩΛΥ-Υ90 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 208/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 208/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για κατάθεση και συζήτηση αγωγής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΩΧΩΛΥ-ΕΨΗ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 368 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 207/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Συντήρηση ποδηλατοδρόμων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΑΥΩΛΥ-ΦΜΝ 22/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 207/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 207/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 83 84 85 86 87 897