ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Τοπογραφική αποτύπωση στη Ράζια Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΧΕΤΩΛΥ-8ΞΙ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 258 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 6/2018 Δ.Σ. επιΝΟΗΣΗ : "1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018"
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΨΒΚ2ΟΚΡΩ-ΧΤΕ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 6/2018 Δ.Σ. επιΝΟΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (2η παραλαβή)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6575ΩΛΥ-ΣΟΘ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/374 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΩΡΔΩΛΥ-ΞΡΝ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/173 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
άδεια κοινόχρηστων χώρων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3ΤΖΩΛΥ-ΕΩΤ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1920 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
αδεια κοινόχρηστων χώρων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΑΖΕΩΛΥ-6Α1 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1919 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΑΖΒΩΛΥ-Π23 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/367 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΝΛΩΛΥ-30Α 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/368 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΔ5ΩΛΥ-ΖΒΙ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/369 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 638ΗΩΛΥ-ΟΧ1 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/370 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 75Δ7ΩΛΥ-842 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/371 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΞΜΩΛΥ-2ΟΓ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/372 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΠ3ΩΛΥ-04Ψ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/373 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΨΨΒΩΛΥ-30Φ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/361 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΧΥΩΛΥ-ΗΡΦ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/362 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3ΗΙΩΛΥ-ΘΕ2 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/363 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΦ9ΩΛΥ-5Η2 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/364 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΡΧΛΩΛΥ-3ΜΝ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/365 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣΥΜΩΛΥ-ΒΥΙ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/366 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου (κρατήσεις οργανικής θέσης)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω02ΤΩΛΥ-395 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 431 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 83 84 85 86 87 869