ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 146/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Σ1ΤΩΛΥ-Α22 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 146/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 145/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ» και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛΒΚΩΛΥ-3ΙΣ 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 145/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 145/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 144/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔΕΚΩΛΥ-7Β4 31/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 144/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 144/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για «Απόδοση φόρου εισοδήματος»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΞ9ΩΛΥ-ΡΕΖ 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2885 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για Αποδοχές προσωπικού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΡΕΖΩΛΥ-Ε6Θ 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2884 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5ΖΟΩΛΥ-Ζ30 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/285 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΣ3ΩΛΥ-ΠΔΚ 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2883 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7233ΩΛΥ-ΗΛ7 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2881 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΒΞΩΛΥ-ΤΤΠ 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2875 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΦΩΩΛΥ-0ΞΠ 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2874 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΜΗΘΩΛΥ-Α9Ξ 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2873 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Τ9ΗΩΛΥ-7ΓΙ 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2872 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6Ψ7ΩΛΥ-ΚΒ1 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2871 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΤΜΧΩΛΥ-ΣΟΟ 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2870 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΧΖΩΛΥ-ΧΜ9 30/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2869 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΙΒΩΛΥ-Ε45 27/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2862 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχές προσωπικού κατασκήνωσης Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ49ΒΩΛΥ-ΔΨ9 27/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2861 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση φόρου εισοδήματος
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΑ9ΩΛΥ-Λ41 27/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 2860 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 613ΒΩΛΥ-ΧΩΠ 27/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/284 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3ΜΛΩΛΥ-ΚΛΜ 27/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/283 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 94 95 96 97 98 869