Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προσκλήσεις Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού
Print Friendly, PDF & Email
26/05/2021

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
2. Το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 ¨Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών , εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών¨(ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018)
3. Την αριθ. Πρωτ. 34052 / 05.05.2021 (ΑΔΑ: 9Γ6Ξ46ΜΤΛ6-Χ2Ι) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με «Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»
4. Την αριθ. 142/2021 (ΑΔΑ: Ρ2ΥΝΩΛΥ-ΣΡ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού χρονικής διάρκειας Τεσσάρων (04) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Τεσσάρων (04) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου κατά την περίοδο της πυροπροστασίας για τις εξής κατά ειδικότητα, αριθμό ατόμων, ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και εμπειρία στον χειρισμό χορτοκοπτικών μηχανημάτων και αλυσοπρίονου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προκειμένου για αλλοδαπούς προσκόμιση άδειας παραμονής και εργασίας)
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου(αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ: 24413 52226) μέχρι την Παρασκευή 04/06/2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται ο κ. Πέτρος Στεργιόπουλος.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon