Ανακοίνωση πρόσληψης Προσωπικού για Πυρασφάλεια (Ιούνιος – Σεπτέβριος 2023)

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις , Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Ανακοίνωση πρόσληψης Προσωπικού για Πυρασφάλεια (Ιούνιος – Σεπτέβριος 2023)
Print Friendly, PDF & Email
29/05/2023

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προκειμένου για αλλοδαπούς προσκόμιση άδειας παραμονής και εργασίας)
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, Τηλ: 24413 52226) μέχρι και την Πέμπτη 08/06/2023 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται ο κ. Πέτρος Στεργιόπουλος.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon