Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας»

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις , Νέα – Ανακοινώσεις Κέντρο Κοινότητας , Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας»
Print Friendly, PDF & Email
05/05/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»

Ανακοίνωση για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που εδρεύει στο νομό Καρδίτσας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2023

Δείτε και συμπληρώστε ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα κατόπιν εκτύπωσης το έντυπο της αίτησης: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 12

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο email dlplastira@plastiras-ota.gr ή στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα απ’ ευθείας ή και ταχυδρομικά (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, Τ.Κ.: 43150, τηλ: 24413 52210) μέχρι και την Παρασκευή 19/05/2023 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται ο κ. Πέτρος Στεργιόπουλος.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης       Υπηρεσία     Έδρα   υπηρεσίας    Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
      102 Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

 Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο  Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»

 Μορφοβούνι            ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη της Πράξης        1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
              102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)            
        
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon