Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών
Print Friendly, PDF & Email
19/12/2014

Σύμφωναμε την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α),καλούνται οι κάτοχοι, των επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών οι οποίες έληξαν στις 31/10/2014 και έχουν την κατοικία τους ή την μόνιμη διαμονή τους στον Δήμο μας, όπως καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της επαγγελματική τους άδειας, στο Δημοτικό κατάστημα στο Μορφοβούνι.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή είναι τα κάτωθι:

  • βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
  • βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
  • Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
  • βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
  • πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β 1199) υπουργική απόφαση
  • υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
  • Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του δήμου Λίμνης Πλαστήρα, σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon