ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 696ΜΩΛΥ-1Δ2 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 101 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΝΖΩΛΥ-2Ρ4 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επαναληπτικός διαγωνισμός Αποχιονισμός οδών –κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦΣΥΩΛΥ-Χ1Σ 13/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 0000 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εντολή μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΣ2ΗΩΛΥ-6ΤΠ 13/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 93 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών που αφορούν σε Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΥΤΒΩΛΥ-8Μ4 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 91 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απόφαση μετακίνησης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 69ΧΤΩΛΥ-Ι5Τ 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: αποφ. Δημάρχου 89 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΜΝΩΛΥ-ΝΨΨ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 869/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ GPS
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω7ΦΗΩΛΥ-ΤΞ2 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 866 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ρ8ΟΩΛΥ-ΕΙΥ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 863/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποχιονισμός οδών –κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΞ4ΩΛΥ-Λ2Ε 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 0000 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΛΖΗΩΛΥ-ΒΒΩ 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 864/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 61Ξ3ΩΛΥ-ΧΦΗ 27/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 861 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘ8ΟΩΛΥ-Ο31 24/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 856/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7Ν5ΖΩΛΥ-ΠΑΛ 24/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 857 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΙΟΝΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω949ΩΛΥ-ΝΗΔ 24/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 855 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών διατροφής για τη ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ν8ΟΩΛΥ-9Θ6 24/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 843/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3Γ8ΩΛΥ-Ξ59 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 854 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6ΣΠΩΛΥ-ΞΨ3 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 853/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΨΥ3ΩΛΥ-ΥΗΝ 23/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 848 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προμήθεια άρτου και ειδών εξοπλισμού για τη ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖΥΟΩΛΥ-4ΛΕ 20/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 846 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 305