ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΝ6ΥΩΛΥ-ΑΝΠ 07/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 339 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης-διαμόρφωσης Βοτανικού Κήπου Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖ0ΤΩΛΥ-7Μ5 07/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 338 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΩΧ2ΩΛΥ-ΛΤΝ 02/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 1409 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΘ0ΩΛΥ-ΙΕΦ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 327 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια δεξαμενής
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7Υ4ΩΛΥ-87Υ 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 321 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απόφαση μετακίνησης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Π6ΞΩΛΥ-4Θ4 27/03/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 320/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τοποθέτηση υπαλλήλου σε υπηρεσίες του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 68ΞΙΩΛΥ-ΝΟ2 24/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 317 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κατάταξης υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο του Ν.4354/2015
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠ0ΦΩΛΥ-Ρ5Ν 24/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 1343 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαπιστωτική πράξη κατάταξης βάσει των διατάξεων του ν.4369/2016
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΜΒΚΩΛΥ-ΞΟΥ 24/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 1341 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια H/Y, εκτυπωτών και FAX»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΑ5ΓΩΛΥ-ΤΚΚ 24/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 317 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση νέας δομής κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΩΠΠΩΛΥ-Ζ3Π 19/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 1317 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖΡ4ΩΛΥ-261 18/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 313 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με 5 ημ/σθια για το μήνα Μάρτιο 2020
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Α74ΩΛΥ-ΑΡΚ 18/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 1300 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης server και τοπικού δικτύου Η/Υ του Δήμου».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΥ4ΜΩΛΥ-ΦΡΤ 13/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 310 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου 3ου 2020
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ3ΩΩΛΥ-ΜΚΞ 13/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απόφαση μετακίνησης υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΖΙΩΛΥ-ΤΒ9 11/03/2020 Αρ. Πρωτ.: αρ. αποφ 223/2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
Απολύμανση δημοτικών κτιρίων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΥΦ5ΩΛΥ-ΘΥ1 11/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 309 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΣΕΥΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60Κ1ΩΛΥ-ΘΕ8 11/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 308 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ο6ΣΩΛΥ-9ΓΠ 10/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 220 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΦΥΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΣΟΩΛΥ-Ζ25 10/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 221 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 309