ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Π4ΜΩΛΥ-5Ρ7 03/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 446 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω058ΩΛΥ-ΙΘΡ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 6634 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0ΖΗΩΛΥ-ΩΤΤ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1975 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 99ΜΔΩΛΥ-ΝΓΜ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 443 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΞΘ0ΩΛΥ-Η29 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 441 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΤΥΖΩΛΥ-0ΧΔ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 441 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΜΡΩΛΥ-3Ε3 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 439 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκμετάλλευσης της συστάδας 7β της Τ.Κ. Φυλακτής
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΜΙ2ΩΛΥ-ΠΡΜ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1950 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Εκμετάλλευσης του τμήματος 25 της Τ.Κ. Πεζούλας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω5ΩΘΩΛΥ-ΩΑ3 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1949 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Εκμίσθωση της εκμετάλλευσης του τμήματος 11 της Τ.Κ. Κερασιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣ0ΜΩΛΥ-ΔΕΗ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1947 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΡΒΠΩΛΥ-ΙΚ9 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 438 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των συστάδων 32α και 32β της Τ.Κ. Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω9ΦΓΩΛΥ-8ΒΧ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1948 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ68ΘΩΛΥ-ΞΤΟ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1963 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠΕΣΩΛΥ-ΤΘΕ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 436 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: 66ΥΤΩΛΥ-ΓΣΔ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1946 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω75ΣΩΛΥ-Κ5Η 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 434 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ97ΝΩΛΥ-ΔΔ5 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 433 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ66ΥΩΛΥ-ΝΩ0 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 428 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒ2ΚΩΛΥ-Τ4Δ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1910 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή γνώμης για την μετάταξη στα πλαίσια του πρώτου κύκλου κινητικότητας έτους 2019 (Ν. 4440/2016) του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Ανδρέα Φασίδη του Γεωργίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΞΥΩΛΥ-ΩΔΟ 25/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1887 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 313