ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 220/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συμφώνου συνεργασίας Δήμων Θεσσαλικών και Ευρυτανικών Αγράφων (Δήμοι: Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας Π.Ε. Καρδίτσας και Δήμος Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔΣΘΩΛΥ-ΩΡ1 13/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 220/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 220/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 227/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού, ευπρεπισμού και συντήρησης πρασίνου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΘΠΡΩΛΥ-ΓΟΔ 12/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 227/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 227/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 229/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση των 8/2019 και 10/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «επιΝΟΗΣΗ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕ3ΞΩΛΥ-Ρ4Τ 11/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 229/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 208/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τη διερεύνηση σύναψης σύμβασης με την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΗΘΩΛΥ-Ρ0Ι 11/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 208/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 208/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 237/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 91ΜΜΩΛΥ-Ν7Κ 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 237/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 237/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 238/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ3ΘΩΛΥ-ΣΤΕ 06/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 238/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 222/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου (Ιουλίου - Σεπτεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Β2ΩΩΛΥ-2Μ2 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 222/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 221/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΑΛΩΛΥ-ΖΧΩ 05/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 221/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 213/2019 Δ.Σ.: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για απόληψη ξυλείας συστάδων Τ.Κ. Φυλακτής «συστάδες 11γ-13α-14»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΛΖΩΛΥ-Λ76 27/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 213/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 213/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 207/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο του μητρώου παγίων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΝΘΙΩΛΥ-ΡΥΒ 19/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 207/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 207/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 206/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό των ειδικοτήτων δύο ατόμων στο πλαίσιο πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 642ΛΩΛΥ-0ΧΖ 19/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 206/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 206/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 202/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Κολοβού Γεώργιου του Φωτίου για παραχώρηση χρήσης χώρου στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Καρβασαρά"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ38ΛΩΛΥ-ΝΩΓ 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 202/2019 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 201/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ζ0ΕΩΛΥ-3ΑΣ 18/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 201/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 201/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 195/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου "Ξενώνας" στην Τ.Κ. Μεσενικόλα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΖΣΩΛΥ-Β39 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 195/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 195/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 194/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου "Ξενώνας" στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ62ΙΩΛΥ-Ζ4Ω 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 194/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 194/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 193/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔΞΩΩΛΥ-ΟΦΣ 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 193/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 187/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την δημιουργία «Ταμιείου Περιβάλλοντος»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 65ΠΜΩΛΥ-ΔΩΝ 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 187/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 187/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 186/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την ανακήρυξη «Έτους Αντώνη Σαμαράκη» από τον Αύγουστο 2019 έως τον Αύγουστο του 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64Κ5ΩΛΥ-7ΡΒ 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 186/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 186/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 185/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την ιστορία της λίμνης Ν. Πλαστήρα με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την δημιουργία της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΚ5ΩΛΥ-Ι9Β 15/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 185/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 185/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 215/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΠΣΩΛΥ-ΝΑ9 13/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 215/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 215/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 101