ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 56/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επικαιροποίησης του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «Ιόλαος» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΗΞ4ΩΛΥ-466 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 56/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 55/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για το έτος 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤ0ΓΩΛΥ-Ρ0Ν 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 55/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 54/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τρίμηνου (Ιανουαρίου - Μαρτίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω81ΝΩΛΥ-Υ99 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 54/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 53/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ζ3ΦΩΛΥ-ΛΜΓ 09/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 53/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 48/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη Γενική Συνέλευση της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε) Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ ΦΟΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΠΖΩΛΥ-ΤΧΝ 21/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 48/2022 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 45/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΕΗΘΩΛΥ-1ΚΓ 20/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 45/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 47/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 11/2022 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με αγορά με απευθείας ανάθεση οικοπέδου στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. Ανάκληση της προηγούμενης 38/2022 σχετικής απόφασης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΧΡΩΛΥ-26Φ 18/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 47/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 46/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση της 22/2022 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά σε αίτηση του κ. Βασιαρδάνη Δημήτριου του Γεωργίου για παραχώρηση χώρου προς ενοικίαση"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62Ψ6ΩΛΥ-530 18/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 46/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 52/2022 Δ.Σ.: "Λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία του δημοτικού ακινήτου Ξενώνα και Καφετέριας Μεσενικόλα. Ανάκληση της 25/2022 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ4Ο7ΩΛΥ-ΙΒ6 14/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 52/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 51/2022 Δ.Σ.: "Λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν ορισμένου χρόνου παραχώρηση των γηπέδων Κρυονερίου, Καλυβίων Πεζούλας, Νεοχωρίου και Μορφοβουνίου για διεξαγωγή παιδικού τουρνουά ποδοσφαίρου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔΙ2ΩΛΥ-ΚΔΛ 14/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 51/2022 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 50/2022 Δ.Σ.: "Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΗ1ΩΛΥ-Ν5Κ 14/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 50/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 40/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63ΝΣΩΛΥ-ΓΞΝ 07/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 40/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 44/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Τ7ΦΩΛΥ-6ΚΥ 07/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 44/2022 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 43/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 2.140,00 € συμπληρωματικής κατανομής έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΧΚΩΛΥ-ΧΤΣ 07/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 43/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 42/2022 Δ.Σ.: ¨Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή εγκριτικής απόφασης, ορισμό Επιστημονικού Υπευθύνου και Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους”"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥ5ΦΩΛΥ-Ω1Ο 07/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 42/2022 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 41/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (άρθρ. 53 και 56 του ν. 4819/2021 ΦΕΚ 129/Α)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΓΟΩΛΥ-Φ9Ρ 05/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 41/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 37/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα του ΔΕΔΔΗΕ για έκφραση γνώμης επί κατασκευών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας επεκτάσεων ηλεκτροφωτισμού οδών στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΙΟΖΩΛΥ-ΙΣΕ 29/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 37/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 23/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Καραντώνη Γεώργιου του Φωτίου σχετικά με παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΘ4ΩΛΥ-ΤΧ5 22/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 23/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 22/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Βασιαρδάνη Δημήτριου του Γεωργίου για παραχώρηση χώρου προς ενοικίαση"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΑ98ΩΛΥ-ΤΗ4 22/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 22/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 18/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΧ6ΩΛΥ-ΦΔΡ 22/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 18/2022 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 115