ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 11/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Τ42ΩΛΥ-6ΔΠ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 11/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 11/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 10/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τοποθέτηση μόνιμου σταθμού αναφοράς (ΜΣΑ) για τη λειτουργία του Γεωδαιτικού GPS"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΨΛΩΛΥ-ΡΞΟ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 10/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 10/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 9/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Οδός Φυλακτής –Πετρίλο», της Π.Ε. Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63Ν6ΩΛΥ-6Λ4 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 9/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 9/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 7/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΦΒΩΛΥ-ΜΧΟ 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 7/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 7/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 6/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΙ8ΩΛΥ-ΚΛΜ 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 6/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 6/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 5/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΑΑΩΛΥ-ΣΦΩ 12/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 5/2020 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 3/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή της απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη Φυλακτή» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΚ8ΩΛΥ-5Κ9 12/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 3/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 3/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 235/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης αναφορικά με υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2020-2021"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤΠΡΩΛΥ-Δ3Α 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 235/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 235/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 234/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας αιρετών. Τροποποίηση της 169/2019 απόφασης του Δ.Σ."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΧΚΚΩΛΥ-Β45 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 234/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 234/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 15/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με 5 ημερομίσθια για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΤ2ΩΛΥ-ΤΛΣ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 15/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 15/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 13/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 104/Β/2019)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΦΛΩΛΥ-ΠΣΩ 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 13/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 13/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 8/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020 για την αναβάθμιση των κτιρίων του Δημαρχείου Λίμνης Πλαστήρα και πρώην Δημαρχείου Πλαστήρα στο Μορφοβούνι"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6ΥΤΩΛΥ-9Ψ2 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 8/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 8/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 255/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης "επιΝΟΗΣΗ"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 682ΑΩΛΥ-ΣΒΙ 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 255/2019 Δ.Σ. ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 254/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 229/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με έγκριση των 8/2019 και 10/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «επιΝΟΗΣΗ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΝΑΩΛΥ-ΓΜΖ 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 254/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 254/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 251/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Σ4ΘΩΛΥ-8ΡΧ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 251/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 250/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜΔΤΩΛΥ-8ΟΡ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 250/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 249/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2020: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΩΔΨΩΛΥ-2Β6 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 249/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 248/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΘΔΩΛΥ-ΔΔΑ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 248/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 247/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 649ΒΩΛΥ-01Φ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 247/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 246/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΧΖΔΩΛΥ-ΝΓ4 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 246/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 246/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 103