ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 48/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω7ΠΗΩΛΥ-ΩΕΡ 02/06/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 48/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 48/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 43/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΕΟΩΛΥ-ΛΕΧ 12/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 43/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 43/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 42/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΡ0ΩΛΥ-ΨΣ2 12/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 42/2020 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 41/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του Δήμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΗΛΩΛΥ-ΗΣΧ 07/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 41/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 41/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 39/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω22ΩΩΛΥ-Υ90 07/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 39/2020 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 38/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 186 του ν.3463/06. Ανάκληση της 31/2020 σχετικής απόφασης."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΚΝΒΩΛΥ-46Ε 07/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 38/2020 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 36/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας «ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ GPS»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ224ΩΛΥ-4ΘΣ 07/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 36/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 36/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 29/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.830,00 € της Α' κατανομής έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7Μ7ΩΛΥ-37Γ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 29/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 29/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 28/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Νεοχωρίου για απόληψη καυσοξύλων καστανιάς"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΖ5ΩΛΥ-3Μ7 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 28/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 28/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 27/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση τμήματος Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Κερασιάς για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Χ1ΤΩΛΥ-2ΩΦ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 27/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 27/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 26/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση τμήματος Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Πεζούλας για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6Γ1ΩΛΥ-ΘΘΗ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 26/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 26/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 25/2020 Δ.Σ.: Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση τμήματος Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Φυλακτής για απόληψη τεχνικής ξυλείας ελάτης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛ7ΑΩΛΥ-ΛΣ4 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 25/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 25/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 37/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λειτουργία κινητού Τεμαχιστή Ογκωδών στο Πράσινο Σημείο του Δήμου Καρδίτσας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συνόλου των δήμων της Π.Ε. Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞΟ2ΩΛΥ-ΥΣΖ 23/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 37/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 37/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 16/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 42/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης στην πλατεία Μεσοχωρίου της Τ.Κ. Μοσχάτου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΨΟΩΛΥ-ΙΕΠ 22/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 16/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 16/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 40/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΩ1ΩΛΥ-ΑΚΗ 13/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 40/2020 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 32/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατήρηση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας (πακέτο δεδομένων)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΑΝΩΛΥ-6ΟΣ 13/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 32/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 32/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 35/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με 5 ημερομίσθια για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΙΛΩΛΥ-ΣΟ2 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 35/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 35/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 34/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΦΤΩΛΥ-ΔΓΕ 01/04/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 34/2020 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 33/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων και προσδιορισμό της αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡΟ9ΩΛΥ-ΦΔΩ 24/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 33/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 33/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 31/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 186 του ν.3463/06"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΠΞΩΛΥ-ΔΔΝ 11/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 31/2020 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 104