ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 77/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής μηχανήματος έργων ΜΕ:133143 μάρκας JCB"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6ΝΖΩΛΥ-6ΥΔ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 77/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 77/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 81/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών & άμεσης βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία <<ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ>>"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6ΑΛΩΛΥ-Δ1Π 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 81/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 81/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 76/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή & απόδοση πιστώσεων επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΙΦΩΛΥ-ΨΜ1 02/09/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 76/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 76/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 82/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτημάτων επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Α8ΠΩΛΥ-74Β 25/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 82/2020 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 79/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση προμήθειας από ΕΤΕ ενός (1) ενσύρματου μηχανήματος POS για την οικονομική υπηρεσία"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0Α1ΩΛΥ-ΤΒ1 25/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 79/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 79/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 78/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα για μίσθωση δασικού πεδίου στην περιοχή <<Διάσελλο>> Τοπικής Κοινότητας Μεσενικόλα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΣ0ΩΛΥ-ΠΘ5 25/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 78/2020 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 73/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8ΩΦΩΛΥ-ΝΩΖ 24/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 73/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 73/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 74/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΚΨΩΛΥ-ΜΙΣ 18/08/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 74/2020 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 71/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΦΗΩΛΥ-ΥΘΦ 30/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 71/2020 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 70/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά έργων του Δήμου από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I" στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ""
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΦΦΩΛΥ-ΔΦΜ 30/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 70/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 70/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 67/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμένου χρόνου παραχώρηση του υπαίθριου θεάτρου στην Τ.Κ. Πεζούλας για πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΨ5ΩΛΥ-ΚΧΛ 30/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 67/2020 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 65/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας για το έτος 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61Δ3ΩΛΥ-ΔΜΡ 30/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 65/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 65/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 55/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Συλλόγου Καρίτσας Δολόπων «Η Παναγία Πελεκητή» για παραχώρηση χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΥΕΒΩΛΥ-6Β3 29/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 55/2020 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 63/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναβάθμιση του πακέτου internet των τηλεφωνικών συνδέσεων των κτιρίων του Δήμου για το πρόγραμμα wifi4eu"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 99ΔΙΩΛΥ-6ΨΩ 27/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 63/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 63/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 62/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για εκμίσθωση συστάδων Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Μοσχάτου για απόληψη καυσοξύλων καστανιάς"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6ΡΝΩΛΥ-ΕΡΗ 27/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 62/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 62/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 66/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 08/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΕπιΝΟΗΣΗ» αναφορικά με ορισμό νόμιμου εκκαθαριστή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6Χ8ΩΛΥ-Θ72 23/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 66/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 66/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 64/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0Ω8ΩΛΥ-Ψ1Χ 23/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 64/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 64/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 68/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ5ΗΩΛΥ-2ΦΗ 21/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 68/2020 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 69/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συναίνεση ή μη στη διέλευση από τα όρια του Δήμου του υδρευτικού δικτύου στο πλαίσιο του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΤΑ ΛΙΜΝΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΓΒ4ΩΛΥ-ΘΕΓ 14/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 69/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 69/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 52/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου στην Τ. Κ. Μεσενικόλα (πρώην Γυμνάσιο Μεσενικόλα)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΖ3ΩΛΥ-63Ψ 08/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 52/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 52/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 105