ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση υποδομών Μοσχάτου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΑ5ΩΛΥ-Ε08 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 18 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών του Δήμου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΨΛΩΛΥ-ΑΧ8 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 17 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής Δημοσίων Ηλεκτρονικών Κληρώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8Κ8ΩΛΥ-567 10/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 19 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «επιΝΟΗΣΗ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΣΡΩΛΥ-Β03 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Υποδομών Μεσενικόλα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΑ1ΩΛΥ-ΞΟΕ 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 16 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δικηγόρου για χειρισμό αγωγής στο Μονομελές Εφετείο Λάρισας (Αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΘΥΩΛΥ-174 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 20 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία Λαμπερού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚΝ2ΩΛΥ-ΖΣΛ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 24 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού «Αποχιονισμός οδών –κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΥΨΩΛΥ-52Κ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 20 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Υποδομών Μορφοβουνίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΝΕΩΛΥ-Ρ1Η 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 1212020 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε «Έκτακτη αποκατάσταση οχετού όμβριων Μορφοβουνίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚΠΘΩΛΥ-6Υ8 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 14 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Διάλυση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6ΑΠΩΛΥ-Ψ35 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 13 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός δικηγόρου για χειρισμό αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας (αναγνωριστική αγωγή κυριότη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Τ2ΦΩΛΥ-Ω60 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 21 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
11-2020 Αποδοχή δωρεάς τηλεσκοπίου από τον κ. Λαδιά Ιωάννη προς την Τ.Κ. Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω903ΩΛΥ-Γ9Σ 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 11 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιλογή ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας για Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιιση παιδικών χαρών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ρ4ΛΩΛΥ-Ρ0Υ 03/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 9 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της χρηματοδότησης από το Δήμο της διαφοράς εσόδων – εξόδων όπως προκύπτει στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΖΗΩΛΥ-ΘΗΟ 20/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 7 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
8-2020 Επιλογή συνοπτικού διαγωνισμού ΚΑΎΣΙΜΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61Λ0ΩΛΥ-ΜΙΧ 20/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης «Μελέτη για τη δημιουργία πολυθεματικού πάρκου στη θεση ΄΄Σταυρός
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΚΒΩΛΥ-93Ζ 20/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 6 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-39316-09-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 632019 απόφαση της Οικονομικής Επιτρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΖΚΩΛΥ-Σ26 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 137 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-39216-09-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 622019 απόφαση της Οικονομική
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΗΟΩΛΥ-ΘΝΞ 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 136 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 8542019 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε «Αμοιβή για χρήση γερανοφόρου οχήματος»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩ5ΗΩΛΥ-ΜΤ8 14/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 121 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 181