ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αίτηση ανάκλησης)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 970ΔΩΛΥ-4Σ4 12/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 106 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1Ε4ΩΛΥ-ΚΕΩ 12/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 103 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΤΔΩΛΥ-742 02/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 99 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για νομική εκπροσώπηση αιρετού σε ποινική υπόθεσηή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟ4ΝΩΛΥ-Ξ7Δ 29/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 97 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για χειρισμό αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας (τακτική αγ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65Ε0ΩΛΥ-31Σ 29/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 96 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ78ΣΩΛΥ-6ΓΒ 29/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 98 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για χειρισμό υπόθεσης στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩ8ΔΩΛΥ-447 29/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
94-2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για χειρισμό αγωγής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 788ΞΩΛΥ-Φ1Ζ 29/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 94 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς για τη σύνταξη της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΓ9ΩΛΥ-ΨΓΩ 27/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 102 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς για τη σύνταξη Υποστηρικτών Μελετών του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓΤ0ΩΛΥ-8ΚΧ 27/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 101 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για αντιρρήσεις κλπ επί δασικών χαρτών», με απευθείας ανάθεση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΠ1ΩΛΥ-ΖΣΣ 27/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 100 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Προγραμματισμό προσλήψεων Δήμου Λιμνης Πλαστήρα ετών 2020-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΝΚΩΛΥ-996 26/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 89 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη για τη δημιουργία παραποτάμιων πάρκων Κερασιάς και Φυλακτή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜ5ΚΩΛΥ-ΗΙΨ 25/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 91 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Θ6ΤΩΛΥ-Ξ69 25/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 88 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
85-2019 Έγκριση της με αριθμό 7282019 απόφασης Δημάρχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦ6ΘΩΛΥ-ΟΓΡ 04/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 85 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση της με αριθμό 7212019 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε «Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών Κρυονερίου, Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΒ7ΩΛΥ-Φ7Ζ 04/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 84 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη για τη δημιουργία πολυθεματικού πάρκου στη θέση ¨Σταυρός¨ Κερασιάς – Κρυονερίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΥΖΩΛΥ-ΨΥ5 04/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 83 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
82-2019 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη για τη δημιουργία παραποτάμιων πάρκων Κερασιάς και Φυλακτής – Πεζούλας», με απευθείας ανάθεση μέσω ΚΗΣΚ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩΜΒΩΛΥ-5ΛΘ 04/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 82 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Δ80ΩΛΥ-Μ9Δ 23/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 80 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΔΟΩΛΥ-ΔΧΓ 23/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 79 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 179