ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
107_2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΧ6ΩΛΥ-ΛΝΔ 18/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
106_2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΡΠΓΛΩΛΥ-1ΣΦ 18/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
105_2022 ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ58ΩΛΥ-0Θ3 18/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
98_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ52ΜΩΛΥ-ΓΓ6 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
77_2022 Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Μελέτη διασύνδεσης περιπατητικών διαδρομών οικισμών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΤΑ9ΩΛΥ-ΗΓΧ 12/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
89_2022 Εγκριση απόφασης δημάρχου έκτακτης ανάθεσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΥ0ΩΛΥ-ΕΚΓ 09/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
88_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου, για παράσταση σε αγωγή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2Ν8ΩΛΥ-Ν0Φ 09/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
85_2022 5η αναμόρφωση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΞΤΤΩΛΥ-ΠΓΜ 09/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
87_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμού δικαστικού επιμελητή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΛΣΩΛΥ-ΝΒ1 05/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
86_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων μέσων ή μη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 90Π9ΩΛΥ-ΧΘΕ 05/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
84_2022 Προγραμματική Φορέα Διαχείρισης της Π.Ε. Καρδίτσας ως Τουριστικού Προορισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΡ8ΩΛΥ-2ΩΨ 28/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
80_2022 Έλεγχος Α΄ τριμήνου Ιανουάριος – Μάρτιος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧΧ7ΩΛΥ-ΧΡ4 28/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
81_2022 1ο διαγωνισμού ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 942ΟΩΛΥ-ΜΤΛ 28/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
83_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμού δικαστικού επιμελητή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ8ΨΩΛΥ-ΑΤ5 28/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
82_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων μέσων ή μη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ01ΩΩΛΥ-1ΧΟ 27/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
68_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση σημείων στη μελέτη της πλατείας Μορφοβουνίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Η69ΩΛΥ-ΞΔΕ 20/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
71_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεά βιβλιοθήκης-βιβλίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΘΞΩΛΥ-Φ70 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
79_2022 Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου Εσωτερική Οδοποιία δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔ4ΦΩΛΥ-ΡΥΚ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
78_2022 Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΠΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΒΡ1ΩΛΥ-71Μ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
75_2022 Εγκριση του πρακτικού προμήθεια φορτηγού με υπερκατασκευή-αλυσιδάκι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΑΜΩΛΥ-ΟΝΒ 15/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 219