ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης «Καλλιέργεια πηγών Αγίου Γεωργίου Μορφοβουνίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓΧΔΩΛΥ-ΟΗΙ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 99 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 52020 απόφασης του Δ.Σ. της επιΝΟΗΣΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΘΗΩΛΥ-ΠΓΑ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 9 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμπλήρωση – τροποποίηση της 1252019 απόφασής μας που αφορά σε Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 202
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΒΟΩΛΥ-1ΨΛ 01/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 97 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Λαμπερού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ76ΕΩΛΥ-9ΜΝ 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Καθορισμό όρων υλοτομίας Φυλακτής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΙ1ΙΩΛΥ-Γ59 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 94 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Καθορισμό όρων υλοτομίας Πεζούλας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚΥΧΩΛΥ-ΥΥ1 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 93 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Καθορισμό όρων υλοτομίας Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΝΔΩΛΥ-ΟΣΥ 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
91-2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης για Καθορισμό όρων υλοτομίας Κερασιάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Χ8ΨΩΛΥ-4Τ9 26/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 91 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 3592020 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε «Έκτακτη Αποκατάσταση Οδοποιίας Τ.Κ. Νεοχωρίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΗΕΩΛΥ-ΚΓ1 25/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 88 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση των 352020 και 552020 αποφάσεων μας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΦΕΝΩΛΥ-366 11/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 79 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αιτήση του Κουκουζέλη Χρήστου που αφορά στο ποσό της σύμβασης του«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛ2ΩΩΛΥ-Ο9Τ 11/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 55 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΧ3ΩΛΥ-ΜΝΙ 11/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 54 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντήρηση τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικό - οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω77ΡΩΛΥ-ΜΣΙ 11/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 35 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση παράτασης της υπηρεσίας «Επαλήθευση και επικαιροποίηση των δεδομένων του μητρώου πάγιων του Δήμου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘ2ΜΩΛΥ-ΜΦΥ 08/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 85 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ένσταση επιμετρήσεων του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΩ1ΩΛΥ-ΑΛ9 06/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 81 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της 3532020 απόφασης Δημάρχου Έκτακτη Αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης οικισμού Αγίας Μαρίνας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΒΦΩΛΥ-ΙΙΟ 06/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση οχετού όμβριων Μορφοβουνίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨΓΨΩΛΥ-39Ζ 05/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 80 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για την υπηρεσία Έλεγχος - συντήρηση δεξαμενών, αντλιοστασίων, μετρήσεις υδρομέτρων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΟΚΔΩΛΥ-ΦΞΦ 05/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 83 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση χρηματικού εντ. προπλ.και ορισμό υπολόγου για «Μετατοπίσεις–Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΣΜΩΛΥ-Β8Λ 04/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 86 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση σύναψης σύμβασης Συντήρησης τεχνικής υποστήριξης των πληροφορικών συστημάτων των διοικητικό-οικονομικών υπηρεσιών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΩΨΩΛΥ-ΧΜΑ 28/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 72 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 185