ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εισήγηση για 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΒΘΩΛΥ-ΗΙΚ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 204 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Πεζούλας ,Φυλακτής ,Μπελοκομίτη»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑ45ΩΛΥ-Ρ16 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 207 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής-συντήρησης δημοτικών W.C»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2Λ7ΩΛΥ-ΔΣ4 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 209 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων διαγωνισμών υπηρεσιών – προμηθειών έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΜ0ΩΛΥ-8ΟΡ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 203 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του εκτός
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ρ0ΓΩΛΥ-0ΩΕ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 202 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης 1182019 απόφασής μας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΛ2ΩΛΥ-5Α6 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 201 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΓΣΤΩΛΥ-7ΚΠ 16/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 177 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ανανέωσης -τροποποίησης περιβ όρων του έργου Ύδρευση ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα ‘’
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΔ5ΩΛΥ-Ψ5Θ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 198 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισήγηση για 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΖΒΩΛΥ-ΟΝΗ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 200 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση τμήματος του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Λαμπερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΓΧΩΛΥ-Θ91 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 197 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή δωρεάς για τη σύνταξη της Οριστικής μελέτης του έργου «Καλλιέργεια πηγών Αγίου Γεωργίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΑΙΩΛΥ-Ι94 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 199 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68Λ4ΩΛΥ-ΔΤΛ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 192 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείου Λάρισας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΩΩ5ΩΛΥ-ΛΕ5 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 191 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΛΦΛΩΛΥ-02Α 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 190 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της με αριθμό 1242019 απόφασής μας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΓΔΩΩΛΥ-ΩΚΕ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 196 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της με αριθμό 1252019 απόφασής μας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Β5ΞΩΛΥ-ΤΨΥ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 195 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκδοση ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου για «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ι3ΞΩΛΥ-1Ι1 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 194 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση ΧΕΠ 65,00 € και ορισμός υπολόγου για ΚΤΕΟ( ΚΗΙ2279)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΣΡΩΛΥ-ΒΡΚ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 193 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 742020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΡΘΩΛΥ-ΙΓ2 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 189 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 552020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2ΠΝΩΛΥ-ΨΣΝ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 188 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 190