ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-39316-09-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 632019 απόφαση της Οικονομικής Επιτρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΖΚΩΛΥ-Σ26 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 137 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-39216-09-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 622019 απόφαση της Οικονομική
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΑΗΟΩΛΥ-ΘΝΞ 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 136 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 8542019 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε «Αμοιβή για χρήση γερανοφόρου οχήματος»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩ5ΗΩΛΥ-ΜΤ8 14/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 121 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΨΑΩΛΥ-77Τ 14/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 120 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΖ8ΝΩΛΥ-2ΦΕ 14/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 126 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της για έγκριση της 122019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5ΠΕΩΛΥ-Δ6Δ 14/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 132 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Αποχιονισμού οδών - κοινόχρηστων χώρων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧ4ΗΩΛΥ-ΞΑΑ 13/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΘΨΩΛΥ-ΜΓΛ 13/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπω
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ9ΠΩΛΥ-ΤΡΜ 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Β9ΑΩΛΥ-Σ3Ρ 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της για έγκριση της 132019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ43ΩΛΥ-ΙΨ0 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 133 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της για έγκριση της 112019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω80ΥΩΛΥ-ΞΧ4 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 131 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΙ1ΩΛΥ-5ΒΨ 09/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 125 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΗ2ΩΛΥ-2Θ9 09/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 124 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιλογή ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας για προμήθεια για «Προμήθεια αλυσίδων τροχών», για «Προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ0ΠΗΩΛΥ-7ΚΩ 08/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 118 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 27081 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.38522010 για το έτος 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΥΑΩΛΥ-3Σ4 08/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 123 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠΜΟΩΛΥ-ΣΝΓ 07/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 122 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση των συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4Ζ5ΩΛΥ-3ΡΦ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 129 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση των συμβάσεων για την υπηρεσία Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΦΞΩΛΥ-ΘΑΒ 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 130 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για νομική εκπροσώπηση αιρετού σε ποινική υπόθεση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΥΕΩΛΥ-8Η5 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 115 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 181