ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
17_2022 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΠΔ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 964ΥΟΚΡΩ-ΘΔΜ 16/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
14-2022 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: Ψ0ΗΨΟΚΡΩ-ΒΛΠ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
13-2022 Εγκριση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 9ΡΗΔΟΚΡΩ-ΘΣ9 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
12-2022 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΡΕ7ΔΟΚΡΩ-46Ψ 28/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
07-2022 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 της επιΝΟΗΣΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6Ο7ΥΟΚΡΩ-4ΧΞ 21/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
09-2021 Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 67Ε6ΟΚΡΩ-5ΣΑ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
08-2021 Συζήτηση και λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμών της Επιχείρησης στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 9ΛΟΕΟΚΡΩ-ΒΦΕ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
07-2021 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 1η αναμόρφωση
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 92ΠΦΟΚΡΩ-ΔΝΨ 13/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
02-2021 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6Χ5ΕΟΚΡΩ-756 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 2 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
06-2021 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νόμιμου εκκαθαριστή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6ΚΗ3ΟΚΡΩ-ΞΓΔ 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
05-2021 Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4412 2016 της επι ΝΟΗΣΗ για το έτος 2021
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΡΜΕ5ΟΚΡΩ-ΖΘΦ 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
04-2021 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον Ν.4412 2016 της επι ΝΟΗΣΗ του έτους 2021
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 97ΕΝΟΚΡΩ-9ΡΡ 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
03-2021 Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη χρήση λογαριασμών της επιΝΟΗΣΗ στην AlphaBank
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6ΞΙΑΟΚΡΩ-ΣΚ6 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
01-2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 9ΛΓΝΟΚΡΩ-Κ5Ζ 02/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 1 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
22_2020 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΠΔ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6Α3ΦΟΚΡΩ-Χ26 24/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 22 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
21_2020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΣΦΖΟΚΡΩ-8Σ1 24/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 21 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
20_2020 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 9Β9ΣΟΚΡΩ-ΗΕΔ 24/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦ.19-2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάταξη υπαλλήλου
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 9ΗΟΦΟΚΡΩ-Δ6Ζ 01/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦ.14-2020 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός ατόμου μέσω της κινητικότητας
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΨΥ0ΥΟΚΡΩ-54Γ 30/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 14 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη χρήση λογαριασμών της «επιΝΟΗΣΗ» στην Alpha Bank
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6Ν4ΥΟΚΡΩ-ΔΒ3 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 6