ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-ΝΤ9 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 28-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-ΡΩΙ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 19-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-ΤΜΚ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 18-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.56/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα που αφορά στον ορισμό Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨επιΝΟΗΣΗ¨.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΕΩΛΥ-ΤΥΔ 02/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 58-2012 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΡΩΛΥ-Η67 01/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ακύρωση των ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β44ΡΩΛΥ-6ΜΞ 01/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 20--2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΡΩΛΥ-7ΘΑ 01/03/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Εργατών (Γενικών καθηκόντων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατόπιν της με αριθμ.πρωτ. 3646/09-12-2011 ΣΟΧ 1/2011 ανακοίνωσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΡΩΛΥ-3ΚΝ 01/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 30-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Λ. Πλαστήρα στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την Επωνυμία «ΕΝΤΟΣ- Ενσωμάτωση μέσω Τοπικής Συνεργασίας», με συντονιστή εταίρο την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και Ορισμός Εκπροσώπου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΛΥ-ΩΩΧ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 38-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Αντιδημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΛΥ-5ΡΡ 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 29-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Αντιδημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΠΩΩΛΥ-ΓΦ4 29/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 29-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ 1%
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΛΥ-Α7Υ 23/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΛΥ-ΑΡΙ 23/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Υπέρ Δήμου (απεργία)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΛΥ-Ξ8Ο 23/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 70 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κράτηση υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΛΥ-Τ5Ρ 23/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 69 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖΖΩΛΥ-Ο6Υ 23/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συμφωνητικό Εκποίηση τεχνικής ξυλείας ελάτης από το Δημοτικό Δάσος Φυλακτής Συστάδα 8β
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΛΥ-ΓΗΙ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 741 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διόρθωση διαγράμματος οριοθέτησης του οικισμού «Καλύβια Φυλακτής».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΛΥ-ΓΘΣ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 5-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων αποκατάστασης ζημιών στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΛΥ-ΙΧ9 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 332-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης « επιΝΟΗΣΗ» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την περίοδο 2011-2014.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΛΥ-Υ0Μ 22/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 331/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 1,181 1,182 1,183 1,184 1,185 1,227