ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας Ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το όχημα ΚΗΗ6634 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΚΜΩΛΥ-55Ρ 19/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 169 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΗ 6634 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΩΜΟΩΛΥ-ΗΟΙ 19/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 168 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΙΟΩΛΥ-Δ7Ι 19/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 441 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας Ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το όχημα ΚΗΗ3089 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞ4ΛΩΛΥ-ΠΟΡ 18/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 166 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΗ3089 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΗΗΧΩΛΥ-0Ο3 18/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 163 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΛΑΣΤΗΡΑ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΙ0ΩΛΥ-Α4Ι 18/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 161 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας Ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το μηχάνημα ΜΕ144859 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗ22ΩΛΥ-Ε2Ν 18/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 160 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ-ΑΓΡΑΦΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4ΟΖΩΛΥ-ΜΧΑ 18/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 159 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ-ΑΓΡΑΦΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣΖΣΩΛΥ-19Γ 17/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 153 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ-ΑΓΡΑΦΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 672ΥΩΛΥ-Α9Υ 17/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 151 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το μηχάνημα ΜΕ 133143 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 96Ι5ΩΛΥ-ΙΙΓ 17/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 152 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση εργασιών για το όχημα ΚΗΥ1881 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΔΚ1ΩΛΥ-ΔΗΞ 17/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 149 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα ΚΗΥ 1881 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Β3ΙΩΛΥ-ΞΚ1 17/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 148 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΠΛΑΣΤΗΡΑ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 60Γ0ΩΛΥ-ΞΩΨ 17/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 147 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Αποχιονισμός οδών κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλαστήρα»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Υ25ΩΛΥ-ΔΛΞ 17/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 146 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ε8ΑΩΛΥ-Λ0Ν 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 367 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Παρακολούθηση εγκαταστάσεων διυλιστηρίων Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΓ0ΣΩΛΥ-ΞΡΛ 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 142 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ1881
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠ0ΝΩΛΥ-ΒΩΙ 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 344 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ1881
Δήμαρχος ΑΔΑ: 934ΓΩΛΥ-ΖΗΠ 13/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 340 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μετακίνηση εκτός έδρας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΧΠΩΛΥ-ΤΝΣ 13/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 136 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 401