ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤΔΚΩΛΥ-Ω4Ο 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 645ΠΩΛΥ-6ΓΩ 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 609ΠΩΛΥ-ΧΝΖ 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΥΟΩΛΥ-6Ξ1 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6098ΩΛΥ-Ο5Β 29/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ρ75ΩΛΥ-ΞΤΧ 28/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 777 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠ4ΕΩΛΥ-ΗΑΤ 28/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 776 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΓΝΔΩΛΥ-ΖΘΗ 28/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 775 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (μέσω ΕΣΗΔΗΣ): 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ, 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΚΟΠΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΑΕΒΩΛΥ-37Ξ 28/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3869 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 6634
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΔΟ6ΩΛΥ-Ι7Υ 28/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3862 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ξ6ΛΩΛΥ-871 26/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 773 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΖΞ9ΩΛΥ-60Β 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3827 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΓ26ΩΛΥ-ΟΚΔ 25/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 771/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ6634
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ0Ψ5ΩΛΥ-ΔΞΓ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3769 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Μ6ΨΩΛΥ-ΩΩΟ 24/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 768 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΟΥΩΛΥ-ΕΗΖ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 767 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια μεγάλων μεταλλικών κάδων»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Ε36ΩΛΥ-ΞΣΛ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 764 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 69ΒΛΩΛΥ-ΔΘΘ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 765 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου για μετακίνηση υπαλλήλου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0ΦΞΩΛΥ-ΕΓΒ 23/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 762 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΚΞΔΩΛΥ-ΠΨΓ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 761 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 323