ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ66ΥΩΛΥ-ΝΩ0 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 428 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒ2ΚΩΛΥ-Τ4Δ 28/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1910 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή γνώμης για την μετάταξη στα πλαίσια του πρώτου κύκλου κινητικότητας έτους 2019 (Ν. 4440/2016) του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Ανδρέα Φασίδη του Γεωργίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΠΞΥΩΛΥ-ΩΔΟ 25/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1887 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠ7ΝΩΛΥ-ΒΗ7 22/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 420 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΒΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΦ5ΨΩΛΥ-ΖΡΕ 22/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 418 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΓ1ΝΩΛΥ-ΟΑΧ 22/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 417 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των υπηρεσιών Ασφάλισης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2261 επιβατικού αυτοκίνητου του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΘΨ7ΩΛΥ-ΙΘ8 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 414 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των υπηρεσιών Ασφάλισης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1881 ημιφορτηγού του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΖ9ΡΩΛΥ-8ΛΙ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 413 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΑΕΛΩΛΥ-ΣΟΝ 21/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 412 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ SERVER ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΕ13ΩΛΥ-Ν2Ο 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 310 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΚΠ8ΩΛΥ-8ΛΜ 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 409 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΦ6ΩΛΥ-ΣΡ6 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 406 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΥΣΩΛΥ-ΕΔ7 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 402 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια χαλικιού Λατομείου».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΡ2ΩΛΥ-Ρ5Φ 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0ΧΑΩΛΥ-ΔΚ5 15/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 400 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 34632006 (Δ.Κ.Κ.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΓΦΩΛΥ-91Ι 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 398 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων LED»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΚ2ΩΛΥ-ΙΛΠ 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 397 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΕΑΣ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΓΖΩΛΥ-ΑΛΓ 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 396 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (ΔήμοςΝΕΤ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΕΗΩΛΥ-ΛΦ1 13/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 395 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΙ 2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΥ6ΩΛΥ-43Υ 08/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1672 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 313