ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 95/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 3.700,00 € της Γ' κατανομής έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΖ6ΥΩΛΥ-0ΔΖ 10/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 95/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 91/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Σχέδιο Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης μέσω του LEADER με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΩΡΩΛΥ-ΕΡΡ 04/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 91/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 92/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκφραση απόψεων επί των απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Αγράφων Καρδίτσας για την περίοδο έτους 2023"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΔΙΩΛΥ-0ΞΙ 03/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 92/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 84/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και διάθεση πίστωσης 3.000,00 € στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Δ5ΞΩΛΥ-ΥΚΣ 03/10/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 84/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 82/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή γνώμης για τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής ΦοΔΣΑ έτους 2023"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΒΣΩΛΥ-ΓΩΗ 29/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 82/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 89/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τρίμηνου (Απριλίου - Ιουνίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61ΒΑΩΛΥ-ΕΤΦ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 89/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 100/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου για παράταση σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Αναψυκτήριο» στην πλαζ Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤΖΙΩΛΥ-ΝΣΟ 20/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 100/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 99/2022 Δ.Σ.: ¨Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΟΛΩΛΥ-36Ο 20/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 99/2022 Δ.Σ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 94/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ399ΩΛΥ-0ΣΝ 19/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 94/2022 Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 88/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΓΗΩΛΥ-7Κ2 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 88/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 93/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΦΥΩΛΥ-Υ1Θ 06/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 93/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 85/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτημάτων επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΞ9ΩΛΥ-34Φ 19/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 85/2022 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 70/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή Δημοτικού Συμβούλου για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΤ9ΩΛΥ-07Ο 09/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 70/2022 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 69/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.280,00 € της Β' κατανομής έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘ6ΙΩΛΥ-ΝΚΘ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 69/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 81/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ28ΛΩΛΥ-Θ45 01/08/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 81/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 72/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 73/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το χωρισμό ακινήτου στη θέση "ΑΛΩΝΩ" της Τ.Κ. Πεζούλας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜ4ΧΩΛΥ-3ΑΧ 28/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 72/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 83/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΓΖΩΛΥ-ΓΟΗ 27/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 83/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 79/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ για έκφραση γνώμης επί επέμβασης για το έργο κατασκευής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδών (ΦΟΠ) στην Τ.Κ. Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΥΠΒΩΛΥ-Τ7Ε 13/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 79/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 77/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και του Τελλογλείου Ιδρύματος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΑΘΩΛΥ-8ΒΝ 12/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 77/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 68/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αλλαγή χρήσης κτιρίου πρώην Γυμνασίου στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. Ανάκληση της προηγούμενης 28/2021 σχετικής απόφασης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΛΧ8ΩΛΥ-1Θ1 08/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 68/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 118