ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
152-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Φ. 8/2022»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ526ΩΛΥ-2Τ3 05/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 152/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
151-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Φ. 38/2021»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9134ΩΛΥ-ΣΡ1 05/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 151/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
150-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ- Α.Φ.38/2021"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ6ΟΩΛΥ-5ΨΟ 05/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 150-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
149-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΗΓΕΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ Α.Φ. 36/2020
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Σ3ΓΩΛΥ-ΩΞΞ 05/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 149/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
143/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Β’ τρίμηνου (Απριλίου-Ιουνίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΛ6ΩΛΥ-ΥΝ4 01/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 143/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
141-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση αιγίδας στο 12ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ειδικών Ψυχιατρικών Νοσοκομείων & 10ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Διαχείρισης Σοβαρών & Επιμενουσών Ψυχικών Διαταραχών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠ5ΑΩΛΥ-Κ9Ζ 30/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 141-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
154/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της Πεσλή Αγορίτσας για λύση σύμβασης μίσθωσης που αφορά τον έναν εκ των δύο ξύλινων οικίσκων στην είσοδο του Μορφοβουνίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΔΖΩΛΥ-ΟΑ0 29/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 154/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
139-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ¨ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟΥ ΑΓΡΑΦΟΝ¨ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (Δασική αναψυχή στη θέση Στεφάνι Τ.Κ. Μορφοβουνίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα) με Α.Φ. 39/2021.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠ0ΨΩΛΥ-5Σ0 29/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 139-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
138-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ – Α.Φ.10/2022.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΡΖ8ΩΛΥ-Ρ3Φ 29/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 138-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
137-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 2η παράταση προθεσμίας του έργου: ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Ε10/2022).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ3ΥΧΩΛΥ-ΥΗΔ 29/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 137-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
136-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ-ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ) Α.Φ. 18.2/2020»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Β1ΦΩΛΥ-ΕΞ2 29/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 136-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
133/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έτους 2024.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ0ΦΙΩΛΥ-Δ11 29/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 133-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
140/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 2ου ΑΠΕ ΚΑΙ 2ου ΠΚΝΜΤΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ "ΙΑΝΟ" ΤΚ ΚΑΡΙΤΣΑΣ, ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ ΚΑΙ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ – Α.Φ.13/2021.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ4ΦΛΩΛΥ-6ΘΔ 29/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 140/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
144-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών Μονάδων του Δήμου Λίμνης Πλαστηρα για το διδακτικό έτος 2023-2024.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9446ΩΛΥ-ΣΘΔ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 144-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
142-2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61Φ4ΩΛΥ-ΔΝΠ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 142-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
131/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ5Ψ3ΩΛΥ-4ΤΛ 28/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 131/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 30/2020 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση/συμπλήρωση της 13/2020 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την παροχή εξουσιοδοτήσεων και την χρήση των λογαριασμών του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ8ΦΩΛΥ-Υ52 01/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 130/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 49/2021 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την παροχή εξουσιοδοτήσεων και την χρήση των λογαριασμών του Δήμου στη Συνεταιριστική Τράπεζα της Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΩΕΩΛΥ-Μ77 01/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 129/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για ορισμό υπαλλήλου υπευθύνου για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του συστήματος E.PDE
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΩΧΩΛΥ-ΕΓ0 01/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 128/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη χρήση των λογαριασμών του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΖ0ΩΛΥ-ΑΒ5 01/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 127/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 124