ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 31/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 186 του ν.3463/06"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΠΞΩΛΥ-ΔΔΝ 11/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 31/2020 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 24/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Δ’ τριμήνου (Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) έλεγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60ΟΖΩΛΥ-6ΟΦ 11/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 24/2020 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 23/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΙΗ4ΩΛΥ-Ζ6Μ 11/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 23/2020 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 30/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση/συμπλήρωση της 13/2020 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 104/Β/2019)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΔΡΩΛΥ-2Φ2 05/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 30/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 30/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 17/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Χαραλαμπίδη Δημήτριου για λύση μισθώματος του ακινήτου (κατάστημα) στη θέση ΄΄Αλώνω΄΄ στην Τ.Κ. Πεζούλας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8Ο5ΩΛΥ-ΜΘΤ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 17/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 17/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 14/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Ληξιαρχείων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΕ1ΩΛΥ-ΣΛΗ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 14/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 14/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 12/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛ7ΒΩΛΥ-9ΓΞ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 12/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 12/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 11/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Τ42ΩΛΥ-6ΔΠ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 11/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 11/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 10/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τοποθέτηση μόνιμου σταθμού αναφοράς (ΜΣΑ) για τη λειτουργία του Γεωδαιτικού GPS"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΨΛΩΛΥ-ΡΞΟ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 10/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 10/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 9/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Οδός Φυλακτής –Πετρίλο», της Π.Ε. Καρδίτσας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63Ν6ΩΛΥ-6Λ4 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 9/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 9/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 7/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΦΒΩΛΥ-ΜΧΟ 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 7/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 7/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 6/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΙ8ΩΛΥ-ΚΛΜ 13/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 6/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 6/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 5/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΑΑΩΛΥ-ΣΦΩ 12/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 5/2020 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 3/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή της απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη Φυλακτή» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΚ8ΩΛΥ-5Κ9 12/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 3/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 3/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 235/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης αναφορικά με υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2020-2021"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΤΠΡΩΛΥ-Δ3Α 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 235/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 235/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 234/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας αιρετών. Τροποποίηση της 169/2019 απόφασης του Δ.Σ."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΧΚΚΩΛΥ-Β45 11/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 234/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 234/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 15/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη προσωπικού με 5 ημερομίσθια για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΤ2ΩΛΥ-ΤΛΣ 05/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 15/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 15/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 13/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ 104/Β/2019)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΦΛΩΛΥ-ΠΣΩ 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 13/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 13/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 8/2020 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020 για την αναβάθμιση των κτιρίων του Δημαρχείου Λίμνης Πλαστήρα και πρώην Δημαρχείου Πλαστήρα στο Μορφοβούνι"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω6ΥΤΩΛΥ-9Ψ2 04/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 8/2020 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 8/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 255/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης "επιΝΟΗΣΗ"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 682ΑΩΛΥ-ΣΒΙ 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 255/2019 Δ.Σ. ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 104