ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
245_2022 Χορήγηση 3ης παράτασης του έργου Ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων κλπ χώρων Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘΠΦΩΛΥ-ΙΗΜ 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
219_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΚΣΩΛΥ-3Κ8 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
214_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ξ3ΕΩΛΥ-Ξ45 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
202_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣ5ΚΩΛΥ-Κ5Ι 16/01/2023 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
237_2022 Γ΄ τρίμηνο Ιούλιος – Σεπτέμβριος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΞΒΩΛΥ-ΑΥ8 30/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
263_2022 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΡΘΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΗΝ0ΩΛΥ-ΟΥΥ 29/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
270_2022 Εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 918ΝΩΛΥ-ΟΙ0 28/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
221_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΥΧΩΛΥ-ΣΝ8 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
268_2022 Εγκριση 1ης παράτασης του έργου Αισθητικές παρεμβάσεις _αναπλάσεις Μορφοβούνι_ Νεοχώρι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 99ΟΚΩΛΥ-ΠΓΧ 20/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
262_2022 13η αναμόρφωση του δήμου έτους 2022 ΟΡΘΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΧΦΩΛΥ-ΑΕΕ 15/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
266_2022 Εγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤ2ΒΩΛΥ-29Ξ 14/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
234_2022 Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΠΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 04_21
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ο87ΩΛΥ-ΗΚΟ 14/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
233_2022 Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ ΤΚ ΚΑΡΙΤΣΑΣ, ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ ΚΑΙ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ 13_21
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΝΚΩΛΥ-ΥΜ3 14/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
232_2022 Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ- Γ΄ΦΑΣΗ 34_21
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7Α7ΩΛΥ-ΥΥ2 14/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
230_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά αποφάσεων επί προσφυγών ΕΡΓΗΛ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΙΨΩΛΥ-ΨΤ5 14/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
251_2022 Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 92Ρ9ΩΛΥ-ΦΜΝ 12/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
70_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΥΟΩΛΥ-ΟΗΒ 05/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
260_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΧΧΕΩΛΥ-528 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
258_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού έως 5 ημερομίσθια _ μήνα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ε45ΩΛΥ-ΥΑ8 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
257_2022 12 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΑΔ7ΩΛΥ-Η00 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 228