ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού «Αποχιονισμός οδών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΓΔΩΛΥ-ΣΑ4 28/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 74 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση επιτροπής παραλαβής «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας Καρδίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω99ΛΩΛΥ-ΙΒΛ 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 71 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση 3ης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62Ζ5ΩΛΥ-8Φ9 27/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 70 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση 2ηςπαράτασης εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ- ΥΠΟΕΡΓΟ 1»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6Σ9ΩΛΥ-ΖΕ5 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 69 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 302020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΗΤΩΛΥ-Ι7Κ 21/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 68 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια και παροχή tablet για μαθητές
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒ3ΖΩΛΥ-Ζ7Ι 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 77 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ο98ΩΛΥ-8ΙΕ 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 76 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού «Εργασίες καθαρισμού, ευπρεπισμού και συντήρησης πρασίνου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Λ89ΩΛΥ-5Γ4 14/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 73 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΒΗΣΩΛΥ-ΛΓΖ 13/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 75 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Yπηρεσία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΚ1ΖΩΛΥ-ΡΓΤ 09/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπηρεσία Απολύμανση δημοτικών κτιρίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΞΠ6ΩΛΥ-2ΛΚ 08/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 67 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπηρεσία Απολύμανση δημοτικών κτιρίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΜΩΩΛΥ-5ΦΘ 08/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦΒ4ΩΛΥ-0ΧΙ 08/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 64 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω67ΑΩΛΥ-Γ44 08/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 63 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση τοιχείου Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩ6ΣΩΛΥ-ΥΩ9 07/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 61 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κερασιάς»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚΜΚΩΛΥ-1Υ0 07/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 60 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚ92ΩΛΥ-ΕΧ8 07/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 53 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έτους 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚ35ΩΛΥ-6ΑΠ 07/04/2020 Αρ. Πρωτ.: 49 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Έκτακτη αποκατάσταση οχετού ομβρίων Μορφοβουνίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΔΞΕΩΛΥ-ΔΦ9 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 62 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 3092020 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε «Απολύμανση δημοτικών κτιρίων»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ3ΗΨΩΛΥ-Β3Η 31/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 185