ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2020
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΖ2ΗΟΚΡΩ-ΥΛΒ 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 4 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΨΙ7ΣΟΚΡΩ-Ψ7Η 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 3 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΨΝΑ7ΟΚΡΩ-557 24/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΟΣΟΥ 10.000,00€ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 652ΞΟΚΡΩ-Ζ98 28/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 4/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΡΙΘ. 3/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6143ΟΚΡΩ-1ΛΘ 19/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 3/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΡΙΘ. 11/2018 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ 02/01/2018 ΕΩΣ 31/12/2018.
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΛΨΧΟΚΡΩ-40Ζ 09/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 11/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΡΙΘ. 1/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. "ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ"
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 61Θ1ΟΚΡΩ-ΛΝΕ 04/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 1/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2018 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΠΔ-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗς ΕΠΙΝΟΗΣΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΝΣΜΟΚΡΩ-ΥΙΥ 21/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 10/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΡΙΘ/ 9/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΣΠ4ΟΚΡΩ-6ΔΩ 19/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 9/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 2/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6Ε7ΤΟΚΡΩ-ΩΙΠ 20/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 2/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΡΙΘ. 6/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ 1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 634ΓΟΚΡΩ-ΠΨΡ 20/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 6/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΟΣΟΥ 10.000,00 € ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΟΥ»
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 7ΑΣΛΟΚΡΩ-ΓΔΤ 29/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 8/2018 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 6/2018 Δ.Σ. επιΝΟΗΣΗ : "1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018"
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΨΒΚ2ΟΚΡΩ-ΧΤΕ 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 6/2018 Δ.Σ. επιΝΟΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΨΒΗΦΟΚΡΩ-ΩΨ4 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 1/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2017 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΥΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 7ΣΟΘΟΚΡΩ-5ΜΩ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 14/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2017 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 1.000,00€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: Ω83ΛΟΚΡΩ-ΚΑΨ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 13/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 7ΑΙΨΟΚΡΩ-ΝΧΛ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 12/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2017 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΙ1ΩΟΚΡΩ-85Ο 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 11/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2017 Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 7ΔΙΦΟΚΡΩ-Ε5Π 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 10/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2017 Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 604ΩΟΚΡΩ-Ζ9Φ 22/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 9/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 6