ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α/413/10-9-2012 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΙΩΛΥ-ΙΚ9 25/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 308 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια αδρανών υλικών (άμμος, αμμοχάλικο, τσιμέντα)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΦΩΛΥ-9Η9 24/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 400 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΦΩΛΥ-ΦΩΠ 24/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 399 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΦΩΛΥ-8Ι0 24/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 398 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ανάκληση των αρίθμ. 204/2012 και 286/2012 αποφάσεων και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Εσωτερική οδοποιία Καρίτσας και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΚΩΛΥ-ΦΙΣ 18/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 341 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης, με τίτλο, Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών αναπλάσεων οικισμών και ψήφιση πίστωσης 14.500,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΕΩΛΥ-1Δ3 16/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 316 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης των μελετών, Τοπογραφική μελέτη για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας και Περιβαλλοντική μελέτη (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων) για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας και ψήφιση σχετικών πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΡΩΛΥ-Ρ41 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 313 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2279 φορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΡΩΛΥ-ΛΟ3 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 333 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΡΩΛΥ-ΤΨΛ 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 332 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών άρδευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β436ΩΛΥ-Ω3Ψ 12/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 331 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 3.075,00 € για πληρωμή του δικηγόρου κ. Κων/νου Θεογιάννη από υπόθεση αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας της ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. κατά Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Νεοχώρι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΩΩΛΥ-ΦΟΧ 11/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 291 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Εργασίες αποκατάστασης νεκροταφείου Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-ΝΘ0 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 396 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο, Τοπογραφική και περιβαλλοντική μελέτη (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων) για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας και ψήφιση πίστωσης 12.000,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-Ω6Σ 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 296 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τεχνικοοικονομική μελέτη για αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες LED
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-ΔΗΟ 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 393 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μελέτη τοπογραφικών αποτυπώσεων περιοχών αναπλάσεων οικισμών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-ΤΛ8 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 392 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδέσμευση ποσού(-4.300)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-ΗΝΨ 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3461 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-0Η9 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 366 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ψήφιση πίστωσης 12.770,81€ για μεταφορά μαθητών στην δημοτική ενότητα Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-85Σ 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 302 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μεταφορά μαθητών στη Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-ΠΘ9 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 195 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 2.839,24 € για μεταφορά μαθητών στην δημοτική ενότητα Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β437ΩΛΥ-ΥΟΣ 10/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 301 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 224 225 226 227 228