ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Περισυλλογή απορριμμάτων επαρχιακού δικτύου Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΝΩΛΥ-Ρ57 22/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 39 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΝΩΛΥ-ΛΗΦ 22/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Ευπρεπισμός χώρου μεταφοράς απορριμμάτων και παλαιών χωματερών του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΝΩΛΥ-Γ2Ν 22/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 38 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΝΩΛΥ-2ΝΘ 22/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 37 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β445ΩΛΥ-ΞΑΤ 20/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 36 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συμφωνητικό μίσθωσης οχημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β445ΩΛΥ-7ΔΠ 20/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συμφωνητικό μίσθωσης οχημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β445ΩΛΥ-ΥΕΞ 20/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συμφωνητικό μίσθωσης οχημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β445ΩΛΥ-ΡΡΖ 20/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συμφωνητικό μίσθωσης οχημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β445ΩΛΥ-ΗΤ6 20/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συμφωνητικό μίσθωσης οχημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β445ΩΛΥ-ΙΜΤ 20/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συμφωνητικό μίσθωσης οχημάτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β445ΩΛΥ-ΛΡ0 20/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΑΩΛΥ-8Μ4 19/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 23 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΑΩΛΥ-ΑΨΓ 19/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 35 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΑΩΛΥ-ΩΗ8 19/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 24 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η Π Ρ Α Ξ Η Κατάταξης των υπαλλήλων ΙΔΟΧ στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΤΩΛΥ-ΞΓ0 14/03/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για τον ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΘΩΛΥ-42Δ 12/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 15-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια γραμματοσήμων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΗΩΛΥ-ΥΨΡ 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 34-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες ανάγκες άρσης καταπτώσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΗΩΛΥ-ΞΛΤ 07/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 33-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μίσθωση μηχανημάτων για επείγουσες ανάγκες άρσης καταπτώσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-ΟΞΦ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 33-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΕΡΟΘΑΜΑΛΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΞΩΛΥ-3ΣΖ 05/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 21-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 275 276 277 278 279 313