ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορισμός αρμοδίων υπαλλήλων για την υλοποίηση του έργου «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΣ1ΩΛΥ-ΒΣΙ 06/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 240 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9ΘΩΩΛΥ-ΙΨ1 05/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 234 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒ5ΖΩΛΥ-Π3Ε 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 817 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση κατ΄εξαίρεσης οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκίνητων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, από υπάλληλο του Δήμου που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΨ2ΩΛΥ-528 02/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 816 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικαιροποίηση της 1126/2023 απόφασης Δημάρχου που αφορά ορισμό Υπευθύνου Λογαριασμών για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. (e-pde).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΣ2ΚΩΛΥ-Χ8Π 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 804 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3Χ5ΩΛΥ-5Α5 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 793 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη ενός ατόμου (1) με συμβάσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 96ΥΨΩΛΥ-5ΑΔ 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 788 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2261
Δήμαρχος ΑΔΑ: 994ΜΩΛΥ-Θ45 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 778 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΠΒ5ΩΛΥ-ΜΒΘ 01/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 774 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΤΩΑΩΛΥ-Χ59 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 648 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΡΓΑΤΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΑΦ2ΩΛΥ-9ΓΙ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 648 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Α8ΖΩΛΥ-6ΜΣ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 765 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
18_2024 Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 68ΟΘΩΛΥ-ΙΩΜ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΟ11ΩΛΥ-ΡΥΖ 31/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 755 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΙ3ΠΩΛΥ-Γ15 30/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 217 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΝΑΗΩΛΥ-ΡΓ7 29/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 694 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 1228/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΓΖΧΩΛΥ-ΣΧΜ 29/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 693 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΘΞ8ΩΛΥ-ΡΑ5 29/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 196 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα ΜΕ133143 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΤΗ6ΩΛΥ-4ΚΠ 29/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 210 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9050ΩΛΥ-ΗΙ0 29/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 197 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 443