ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
«ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ6ΔΡΩΛΥ-ΥΞΓ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 759 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
«ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΖΡΥΩΛΥ-Ν73 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 758 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
«ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΧΤΦΩΛΥ-ΛΤΛ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 757 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
«ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0ΝΑΩΛΥ-ΙΟ0 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 756 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτη προμήθεια εμφιαλωμένου νερού.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω253ΩΛΥ-ΙΟΕ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 755/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκτακτη «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΣΓΩΛΥ-4ΘΦ 20/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 754/2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια «Δαπάνες λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝ05ΩΛΥ-870 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 753 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εγγριση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου ως μέλος επιτροπής διαγωνισμού
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ8ΝΧΩΛΥ-6ΔΞ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 752 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΒΔΩΛΥ-Κ4Ξ 17/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3676 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΞΥΔΩΛΥ-ΥΔΑ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 748 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΓΣΩΛΥ-ΔΜΛ 15/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 747 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΚΗΙ2279- ΚΤΕΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΗΜΧΩΛΥ-ΨΣΦ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3615 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσληψη προσωπικού κοινωφελούς απασχόλησης ΟΑΕΔ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ3ΠΗΩΛΥ-Ο0Π 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 744 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών κτιρίων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΑΘ7ΩΛΥ-ΤΗΦ 14/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 743 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δήμου οχήματος ΚΗΗ 3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4Ο2ΩΛΥ-ΘΡΝ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3598 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2ΓΗΩΛΥ-9Θ9 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 741 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ2279 ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞΩΖΩΛΥ-8Ι1 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 3582 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ο13ΩΛΥ-Ι45 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 739 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
διακήρυξη έργου Εσωτερική οδοποιία Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΡΥΩΛΥ-ΝΟ8 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 09/09/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
διακήρυξη έργου Εσωτερική οδοποιία Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω6ΘΠΩΛΥ-ΦΚΔ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 09/09/2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 323