ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίησης της 49/2021 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά την παροχή εξουσιοδοτήσεων και την χρήση των λογαριασμών του Δήμου στη Συνεταιριστική Τράπεζα της Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΩΕΩΛΥ-Μ77 01/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 129/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για ορισμό υπαλλήλου υπευθύνου για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του συστήματος E.PDE
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΩΧΩΛΥ-ΕΓ0 01/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 128/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη χρήση των λογαριασμών του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΖ0ΩΛΥ-ΑΒ5 01/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 127/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματός της.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64Ω0ΩΛΥ-ΞΘΛ 01/08/2023 Αρ. Πρωτ.: 126/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Μήτσιου Βασίλειου για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 94Λ3ΩΛΥ-3Τ2 25/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 123/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό χρήσης τμήματος του πρώην Δημαρχείου Νεβρόπολης Αγράφων και του αύλειου χώρου του.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Α0ΔΩΛΥ-ΕΔΦ 25/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 121/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση θεάτρου Πεζούλας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 686ΑΩΛΥ-ΛΙΒ 25/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 125-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου «Εξοχικό κέντρο ‘Αναψυκτήριο’» Μεσενικόλα)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΥ8ΩΛΥ-ΡΟΟ 25/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 124/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτήματος επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση της σχετικής υπηρεσίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΧΖΕΩΛΥ-ΦΝΛ 24/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 122/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας της τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟΝΠΩΛΥ-214 21/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 120-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ» (Ε17/22).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΓΖΩΛΥ-Β5Ξ 21/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 119/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη 2η παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ «ΙΑΝΟ» Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ-ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗ (Ε13/21).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΑΛ6ΩΛΥ-34Ι 21/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 118/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΠΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΙ0ΩΛΥ-ΡΑΕ 21/07/2023 Αρ. Πρωτ.: 116-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
104-2023 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ5ΛΣΩΛΥ-ΙΟΓ 20/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 104-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
105/2023 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΕΤΩΛΥ-Π47 19/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 105/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
110/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 06-06-2023 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β’ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΖΟΥΛΑΣ» με Α.Φ. ΕΡΓΟ 07/2021»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΚΛΩΛΥ-1Ε8 19/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 110/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
109/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση το από 05-05-2023 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟΣ» με Α.Φ. ΕΡΓΟ 06/2021»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΧΜΝΩΛΥ-89Γ 19/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 109/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
108/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδιοργάνωση αγώνα τριάθλου με την επωνυμία «The Lake Plastira» στις 9/7/2023"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Μ5ΘΩΛΥ-Η4Θ 19/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 108/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
107/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό αριθμού θέσεων Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα τη χρονιά 2023-2024"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΔΕΩΛΥ-ΔΑΓ 19/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 107/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
106/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της 83/2023 απόφασης με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκτακτη ανάθεση-πληρωμή στον ΔΕΔΔΗΕ για προσωρινή παροχή ρεύματος στο γήπεδο των καλυβίων Πεζούλας (25-26/5/2023)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Θ5ΞΩΛΥ-ΡΧ8 19/06/2023 Αρ. Πρωτ.: 106/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 124