ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 74/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το FERRARI Club «Passione Rossa»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΟ6ΩΛΥ-ΖΙΜ 07/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 74/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 66/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΡ6ΔΩΛΥ-ΝΟΒ 07/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 66/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 64/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανακήρυξη της Τ.Κ. Νεοχωρίου ως ιστορικής έδρας της αυτονομίας των Αγράφων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΩ5ΩΛΥ-ΘΒΞ 07/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 64/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 76/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΥ5ΩΛΥ-ΚΦ6 06/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 76/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 58/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό αμοιβής ορισθέντος δικηγόρου για την άσκηση παρεμβάσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με έργα δημιουργίας Αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 65ΑΧΩΛΥ-6ΘΩ 05/07/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 58/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 59/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΘΕΩΛΥ-ΘΜΞ 29/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 59/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 57/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞ4ΡΩΛΥ-ΛΩ4 29/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 57/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 73/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΚΜΩΛΥ-ΑΨΓ 29/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 73/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 62/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ86ΩΛΥ-Φ18 24/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 62/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 65/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Π1ΓΩΛΥ-Κ3Τ 24/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 65/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 67/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και του «Ιστορικού Αρχείου Ευγενίας Αντωνίου Σκιαθά»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΤΦΩΛΥ-ΘΤ2 22/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 67/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 71/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 36/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό τιμής έναρξης δημοπρασίας καυσοξύλων ατομικών αναγκών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΘΜΑΩΛΥ-ΩΝΖ 20/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 71/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 56/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επικαιροποίησης του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «Ιόλαος» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΗΞ4ΩΛΥ-466 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 56/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 55/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για το έτος 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤ0ΓΩΛΥ-Ρ0Ν 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 55/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 54/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Α’ τρίμηνου (Ιανουαρίου - Μαρτίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω81ΝΩΛΥ-Υ99 10/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 54/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 53/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ζ3ΦΩΛΥ-ΛΜΓ 09/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 53/2022 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 48/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη Γενική Συνέλευση της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας Α.Ε. (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε) Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ ΦΟΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7ΠΖΩΛΥ-ΤΧΝ 21/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 48/2022 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 45/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΕΗΘΩΛΥ-1ΚΓ 20/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 45/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 47/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 11/2022 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με αγορά με απευθείας ανάθεση οικοπέδου στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. Ανάκληση της προηγούμενης 38/2022 σχετικής απόφασης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΧΡΩΛΥ-26Φ 18/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 47/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 46/2022 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση/συμπλήρωση της 22/2022 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά σε αίτηση του κ. Βασιαρδάνη Δημήτριου του Γεωργίου για παραχώρηση χώρου προς ενοικίαση"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62Ψ6ΩΛΥ-530 18/04/2022 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 46/2022 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 118