ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 254/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της 229/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με έγκριση των 8/2019 και 10/2019 αποφάσεων του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «επιΝΟΗΣΗ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΝΑΩΛΥ-ΓΜΖ 17/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 254/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 254/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 251/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Σ4ΘΩΛΥ-8ΡΧ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 251/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 250/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜΔΤΩΛΥ-8ΟΡ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 250/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 249/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2020: α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς Φ.Π.Α. β) Παραλαβής έργων από 5869,41 € και πάνω χωρίς Φ.Π.Α."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΩΔΨΩΛΥ-2Β6 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 249/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 248/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64ΘΔΩΛΥ-ΔΔΑ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 248/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 247/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 649ΒΩΛΥ-01Φ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 247/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 246/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΧΖΔΩΛΥ-ΝΓ4 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 246/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 246/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 264/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ.Κ. Μορφοβουνίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΗΙΩΛΥ-ΑΡΟ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 264/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 264/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 263/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓ4ΞΩΛΥ-ΗΜΨ 16/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 263/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 263/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 260/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της κ. Κουνατίδου Μαρίας για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου "Καφετέρια" στην Τ.Κ. Μεσενικόλα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞ8ΦΩΛΥ-9ΨΤ 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 260/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 260/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 259/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου για μείωση μισθώματος του ακινήτου «Αναψυκτήριο» στην Πλαζ Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΗΚΩΛΥ-7ΥΒ 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 259/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 259/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 258/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Φυλακτής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0ΤΜΩΛΥ-ΨΨ5 15/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 258/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 258/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 239/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΣΡΩΛΥ-ΤΓΑ 14/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 239/2019 Δ.Σ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 236/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ψ4ΙΩΛΥ-ΘΣΠ 10/01/2020 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 236/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 236/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 212/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για 2η τροποποίηση της 4333/13-11-1997 (ΦΕΚ 1086/Β/05-12-1997) συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου Λαμπερού»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΡΩ1ΩΛΥ-63Ε 31/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 212/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 212/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 266/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΠ2ΩΛΥ-ΒΡ9 30/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 266/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 244/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΧΣΩΛΥ-ΜΞΘ 24/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 244/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 233/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Μοσχάτου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΥΡΘΩΛΥ-ΘΚΣ 20/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 233/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 233/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 232/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΨΗΟΩΛΥ-ΒΑ1 20/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 232/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 231/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ) μέσω υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω92ΔΩΛΥ-Υ97 20/12/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 231/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 231/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 104