ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
256_2022 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΘΝΠΩΛΥ-ΑΩ4 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
259_2022 Εξειδίκευση δαπανών στον κωδικό με τίτλο Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ζ6ΦΩΛΥ-ΔΟΦ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
255_2022 Εγκριση της 14_22 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης επιΝΟΗΣΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΨΟΩΛΥ-ΒΙ3 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
254_2022 Εγκριση της 13_22 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης επιΝΟΗΣΗ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΣΕΩΛΥ-ΓΥΔ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
253_2022 Εγκριση 2ου πρακτικού για την σύμβαση Προμήθειας υγρών καυσίμων 2022-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΣΜ4ΩΛΥ-ΙΟΜ 29/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
243_2022 Εγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ503ΩΛΥ-ΡΑ3 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
241_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού (4) ελέγχου δήλωσης οψιγενών μεταβολών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΥΓΣΩΛΥ-ΧΛΕ 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
231_2022 Εγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΕΚΓΩΛΥ-ΓΛΔ 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
223_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικαστικού επιμελητή για επίδοση δηλώσεων κτηματολογίου στο ελληνικό δημόσιο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 90Ζ8ΩΛΥ-Λ2Α 21/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
246_2022 Εισήγηση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ. για τον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2023, Ο.Π.Δ. και του Τεχνικού Προγράμματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΥ2ΩΛΥ-ΚΚΦ 18/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
248_2022 Εξειδίκευση δαπάνης με σκοπό την συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό πάρκο Μύλος των Ξωτικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ0ΗΞΩΛΥ-865 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
249_2022 Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΟΡ8ΩΛΥ-ΒΟΕ 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
242_2022 Εγκριση πρακτικού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΞ2ΩΛΥ-ΤΙΤ 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
244_2022 Χορήγηση δίμηνης παράτασης υπόλογου με υποχρέωση απόδοσης λογαριασμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΡΛΤΩΛΥ-Χ19 11/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
236_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα σε ενεργειακές κοινότητες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΨΙΩΛΥ-Χ4Σ 08/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
227_2022 Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 91ΖΓΩΛΥ-ΨΛΓ 07/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
218_2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΩΕΕΩΛΥ-6ΣΚ 03/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
210_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφές οφειλών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΨΠΞΩΛΥ-9ΚΡ 03/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
209_2022 Προσληψη 8μηνα ΠΥΣ33
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ9ΓΩΩΛΥ-ΜΦ3 03/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
207_2022 Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Έλεγχος - συντήρηση δικτύων ύδρευσης (ΕΡΓΟ 2-2022)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΩΞΩΛΥ-3ΘΟ 02/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 228