ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
«Οδοποιία Λαμπερού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΝΔΩΛΥ-ΣΥ0 20/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση οδών Νεοχωρίου από θεομηνία» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Μ42ΩΛΥ-ΑΛΤ 17/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 52 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών Κρυονερίου» του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔ52ΩΛΥ-ΗΦΖ 17/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 51 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εγκριση 2ου πρακ. διαγ. και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ6ΙΤΩΛΥ-ΕΧ3 13/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 50 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αιτήση του Κουκουζέλη Χρήστου που αφορά στο ποσό της σύμβασης του«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2020»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΙΖΙΩΛΥ-ΨΒ0 13/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 57 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω90ΑΩΛΥ-ΞΨ3 13/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 56 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή εντολής σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ086ΩΛΥ-Φ5Κ 12/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 48 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός συμβολαιογράφου για κατάρτιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου (Παράσταση δικηγόρου στο ΣτΕ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΥΥΩΛΥ-Ν6Ε 12/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 47 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1ος (Α.Π.Ε.) Αντικατολισθητική προστασία Κερασιάς (ζαρζανέτ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΝΕΩΛΥ-8ΚΨ 04/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1ος (Α.Π.Ε.) -1ο (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου Κερασιάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΘ6ΩΛΥ-ΕΕΜ 04/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 42 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της με αριθμό 1112019 απόφασής μας- Εγκατάσταση κεραιών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6Ψ3ΩΛΥ-ΑΞΘ 04/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΗΕΩΛΥ-Σ4Ω 04/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 40 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Φυλακτής»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΩΡ6ΩΛΥ-Π0Ν 04/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 39 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής για Λοιπές παροχές σε είδος - προμήθεια γάλακτος για οδηγούς & χειριστές μηχτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΘΗΩΛΥ-ΟΗΠ 04/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 34 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΥΑΩΛΥ-8ΦΓ 04/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 38 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αθλητικού χώρου στην Τ.Κ. Καρίτσας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ρ63ΩΛΥ-6ΧΕ 04/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 37 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2020»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 62ΤΕΩΛΥ-ΛΧΞ 03/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών που αφορούν σε Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 97ΗΕΩΛΥ-20Η 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 46 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Β81ΩΛΥ-Π7Α 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 45 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία Λαμπερού»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω82ΠΩΛΥ-9ΚΗ 25/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 33 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 185