ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 7.000,00€ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΨΥΚΖΟΚΡΩ-776 19/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 5/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) έτους 2017 της επιΝΟΗΣΗ, Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΩ67ΟΚΡΩ-7ΟΕ 19/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 22/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών καθώς και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, της επιΝΟΗΣΗ Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΘΘ6ΟΚΡΩ-ΩΓΡ 19/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 21/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: Ω4ΒΠΟΚΡΩ-Π5Ξ 05/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 4/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΝΟΗΣΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΘΨΟΟΚΡΩ-27Τ 22/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6ΥΨΛΟΚΡΩ-ΨΤΨ 21/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 3/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΩΓ6ΗΟΚΡΩ-3ΝΕ 21/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 2/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΝΟΗΣΗ Δ.Κ. Ε. ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 7Δ78ΟΚΡΩ-2ΩΠ 04/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 20/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 72ΥΘΟΚΡΩ-ΗΚΣ 04/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 23/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση αποφάσεων του Δ.Σ. της επι ΝΟΗΣΗ με τις οποίες συγκροτήθηκαν επιτροπές έτους 2016 και προσαρμογή στο νέο νομοθετικό πλαίσιο περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Ν.4412/2016)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6ΝΘΘΟΚΡΩ-Ω0Β 24/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 13 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών-μεταφορών) για το έτος 2016
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: Ω7ΠΑΟΚΡΩ-Ψ57 24/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 6 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Περί ορισμού μελών για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ του έτους 2016
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: ΨΡ4ΤΟΚΡΩ-ΡΘ9 24/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 5 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών-μεταφορών) για το έτος 2016
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6ΛΚ1ΟΚΡΩ-ΧΩΩ 24/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 4 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών που προβλέπουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: Ω3ΒΛΟΚΡΩ-ΞΧ9 24/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 7ΘΑ0ΟΚΡΩ-ΒΑ9 06/04/2016 Αρ. Πρωτ.: 10 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης με ημερομηνία από 2-1-2015 μέχρι 31-12-2015
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6ΞΨ0ΟΚΡΩ-4ΓΧ 28/01/2016 Αρ. Πρωτ.: 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση- παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6Υ5ΒΟΚΡΩ-ΥΤΠ 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 24 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 6ΤΣ6ΟΚΡΩ-ΜΗΘ 15/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 23 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.-Στοχοθεσία) έτους 2016 της επιΝΟΗΣΗ, Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: 7ΣΤΗΟΚΡΩ-ΓΕ3 15/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 27 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών καθώς και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, της επιΝΟΗΣΗ Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λίμνης Πλαστήρα "Επί Νόηση" ΑΔΑ: Ω133ΟΚΡΩ-Χ7Ζ 15/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 26 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 6