ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΒΘΩΛΥ-ΝΔΠ 04/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 45-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση/συμπλήρωση της 24/2024 απόφασης του Δ.Σ σχετικά με τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Ψ2ΥΩΛΥ-ΛΧ0 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 43-2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για απαγόρευση βοσκής στο ΣΥΝΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΜΠΕΛΑΓΙΑΣ περιόδου 2024-2033.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΤΣΩΛΥ-Ι2Μ 22/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 211/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΝΖΩΛΥ-Ρ26 14/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 204-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΜΙΩΛΥ-Β9Χ 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 191/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση νέας τηλεφωνικής σύνδεσης με Internet Καρβασαρά.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΡΒΩΛΥ-8Σ5 07/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 27/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικονομικού έτους 2022.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜΓΥΩΛΥ-0ΙΛ 29/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 185-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις δημοτών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΘΠΓΩΛΥ-ΝΚ1 10/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 183/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ, ΦΥΛΑΚΤΗΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - Α.Φ. 18/2022»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ε1ΝΩΛΥ-Θ0Α 09/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 182/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 3η παράταση προθεσμίας του έργου: ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Ε. 10/2022)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞΑΕΩΛΥ-ΒΨΣ 09/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 181/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση υποδομών από κυκλώνα ΙΑΝΟ Τ.Κ Κερασιάς και Κρυονερίου (Β’ φάση) E. 12-2023
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΣ4ΩΛΥ-5ΥΝ 09/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 180/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩ8ΕΩΛΥ-Κ7Ν 09/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 166/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση υποδομών από κυκλώνα ΙΑΝΟ Τ.Κ. Λαμπερού και Μοσχάτου (Β’ Φάση) E. 11/2023.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΓΜΩΛΥ-4ΞΡ 09/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 179/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της απόφασης διαπίστωσης βλαβών του υπό κατασκευή έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (Β ΦΑΣΗ) - ΕΡΓΟ 13/2023
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΔΕΠΩΛΥ-1ΧΖ 09/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 178/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (Α.Φ. 3/2023) 2024-2033»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΤΚΩΛΥ-ΑΦΒ 09/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 177/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 1ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΑΜΠΕΡΟΥ (Α.Φ. 4/2023) 2024-2033».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΝΟΩΛΥ-Ν6Ι 09/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 176/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση συμφωνητικού μισθώσεως μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας COSMOTE
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΟΡΩΛΥ-ΟΡΒ 09/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 175/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΧΣΗΩΛΥ-Σ6Λ 04/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 161/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ν00ΩΛΥ-2ΗΑ 04/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 162/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με 1η παράταση προθεσμίας του έργου: ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ- ΝΕΟΧΩΡΙ)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ8ΠΕΩΛΥ-Ψ8Β 11/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 158/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 6 127