ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Τ1ΙΩΛΥ-ΒΒΡ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1721 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΗ7ΩΛΥ-ΝΟΖ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 8/3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ρ7Γ4ΩΛΥ-ΣΝΟ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 8/3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 55-67
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9Ι0ΚΩΛΥ-ΧΙΑ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 8/3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δαπάνες προμήθειας και τοποθέτησης υποδομών και εξοπλισμών Σχολείων Δάσους
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ99ΚΩΛΥ-3Ξ0 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 364 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΞΞΣΩΛΥ-ΕΟΙ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 363 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ1ΥΨΩΛΥ-823 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 362 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΖ6ΚΩΛΥ-ΡΡΧ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 361 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Δημάρχου Μετάταξη
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΗΨΩΩΛΥ-ΩΟΗ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1689 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση της 212-2024 Απόφασης Δημάρχου Μετάταξη
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΔΤΩΛΥ-Μ9Μ 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1629 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανάκληση της υπ.αριθμ. 32_2024 απόφασης της Δ.Ε
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΝΝΩΛΥ-ΛΓ1 08/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 612ΘΩΛΥ-1ΚΒ 07/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1675 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ- ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΘΟΑΩΛΥ-Ξ4Φ 07/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1674 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΚΗΩΛΥ-Η7Ι 06/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 358 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση πίστωσης για δαπάνη Ταχυδρομικών Τελών του δήμου (προμήθεια γραμματοσήμων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.).
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒ2ΒΩΛΥ-ΕΘΙ 06/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1646 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΩΟ6ΩΛΥ-4ΤΨ 06/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 1639 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 99Β1ΩΛΥ-ΣΦΠ 04/03/2024 Αρ. Πρωτ.: 348 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ3089 στις 01/03/2024
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ9Ι0ΩΛΥ-ΛΝΟ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1549 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΗ3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΡΟΛ8ΩΛΥ-ΖΨΡ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1548 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δήμου του οχήματος ΚΗΙ2255
Δήμαρχος ΑΔΑ: 9ΨΨ6ΩΛΥ-7ΥΧ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1547 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 3 4 5 6 7 449