ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
194_2022 2ου ΑΠΕ του έργου ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΟ 7-2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΠΓΩΛΥ-ΡΘΞ 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
193_2022 1ου ΑΠΕ του έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΕΡΓΟ 32-2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΤΡΑΩΛΥ-Υ3Ο 26/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
201_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής ενδοδικαστικής επίλυσης ή όχι καθώς και ορισμό δικηγόρου για παράσταση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω28ΦΩΛΥ-Μ2Ξ 21/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
192_2022 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμό του δήμου έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Π0ΒΩΛΥ-7ΩΤ 19/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
191_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξειδίκευση δαπανών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Φ3ΖΩΛΥ-Σ4Υ 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
190_2022 Εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦΤΛΩΛΥ-ΕΔ8 14/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
189_2022 2ος ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΖΟΥΛΑ ΕΡΓΟ 27-2020
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7Σ9ΩΛΥ-3ΧΧ 07/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
188_2022 1ος ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΕΡΓΟ 14-2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΠΘΩΛΥ-ΚΗΡ 07/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
187_2022 1ος ΑΠΕ του έργου Έκτακτη αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης Φυλακτής ΕΡΓΟ 11-2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΕΕ8ΩΛΥ-4ΘΖ 07/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
186_2022 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμό του δήμου έτους 2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΔΞ1ΩΛΥ-ΜΦΚ 07/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
185_2022 Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ 6-2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΝΙ4ΩΛΥ-9ΑΓ 30/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
184_2022 Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ ΕΡΓΟ 13-2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΨΣΤΩΛΥ-20Ο 30/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
183_2022 Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΟ 07-2022
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΣ7ΝΩΛΥ-1ΓΦ 30/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
182_2022 Εξειδίκευση δαπανών με τίτλο Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΑΘΩΛΥ-Ψ75 09/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
181_2022 Εξειδίκευση με τίτλο ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝΤ7ΩΛΥ-ΟΛΞ 09/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
180_2022 Εξειδίκευση δαπανών στον κωδικό του προϋπολογισμού με τίτλο Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΘΛΗΩΛΥ-Χ33 09/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
179_2022 Εξειδίκευση δαπανών με τίτλο Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Θ9ΕΩΛΥ-ΖΨ7 09/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
178_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΦ9ΩΛΥ-7Ξ6 09/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 27 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
177_2022 Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απευθείας αναθέσεων του Δημάρχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ0ΔΘΩΛΥ-6ΒΥ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
176_2022 Καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου Αλώνω-Καλύβια Πεζούλας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68Ο7ΩΛΥ-ΗΤ3 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 0 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 3 4 5 6 7 228