ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
70/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ0ΜΧΩΛΥ-306 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 70/2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
69/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το σύμφωνο συνεργασίας για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Ά, προτεραιότητας του του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΡΦΩΛΥ-ΨΘΠ 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 69/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
68/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και υλοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Αγράφων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ρ29ΩΛΥ-Θ36 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 68/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συζήτηση θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΝ2ΩΛΥ-20Ε 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 66/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
67/2023 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη σχολική επιτροπή του Δήμου ποσού 3.700€ της Β΄ κατανομής έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΣΝΩΛΥ-Η33 02/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 67/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
59/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδιοργάνωση ποδηλατικού αγώνα στις 3-5/6/2023"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΜΞ0ΩΛΥ-Θ1Ε 11/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 59/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
60/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συνδιοργάνωση αγώνα μηχανοκίνητων οχημάτων στις 25/5/2023".
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ55ΩΛΥ-4Α2 10/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 60/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
65/2023 "Διατύπωση γνώμης στα πλαίσια καθορισμού των οριογραμμών των ρεμάτων, που βρίσκονται εντός του οικισμού Νεράιδας της Δ.Ε. Πεζούλας του δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ8ΛΩΛΥ-ΖΛΓ 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 65/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
63/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διακοπής των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας Cosmote"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΗΛΩΛΥ-ΟΥΧ 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 63/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
62/2023 "Επέκταση ηλεκτροφωτισμού οδών προς Νεκροταφείο Μορφοβουνίου."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΧΥΩΛΥ-Α42 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 62/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
61/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης περί του σχεδίου τουριστικής προβολής Δήμου έτους 2023"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΕΑΩΛΥ-ΚΝΩ 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 61/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
58/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σχετικά με καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΒΟΜΩΛΥ-1ΙΙ 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 58/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
55/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ¨ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟΥ ΑΓΡΑΦΟΝ» ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Δασική αναψυχή στη θέση Στεφάνι Τ.Κ. Μορφοβουνίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΚΛΩΛΥ-ΦΘ0 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 55/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
54/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ¨ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟΥ ΑΓΡΑΦΟΝ» ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Δασική αναψυχή στη θέση Στεφάνι Τ.Κ. Μορφοβουνίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ψ20ΩΛΥ-Θ9Ξ 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 54/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
53/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την 3η παράταση προθεσμίας του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΑΣ ΠΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΑΣΨΩΛΥ-ΘΜΛ 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 53/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
52/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση το από 28-02-2023 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» "
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΡΒΡΩΛΥ-2Η0 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 52/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
57/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚ87ΩΛΥ-ΦΜ3 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 57/2023 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
51/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Ε21/2022΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΛΑΜΠΕΡΟΥ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ΄΄ "
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΠΗΕΩΛΥ-Κ9Π 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 51/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
50/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αμοιβή εξειδικευμένου δικηγόρου (ΣτΕ-Αίτηση αναίρεση για έκπτωση Τσαντόπουλου)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΟΜΩΛΥ-Θ6Γ 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 50/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
49/2023 "Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τροποποίηση αρχικού ΟΠΔ μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΛΖΩΛΥ-Ι6Μ 05/04/2023 Αρ. Πρωτ.: 49/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 4 5 6 7 8 125