ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.47/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙΒΩΛΥ-ΥΝΡ 21/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 331-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.92/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙΠΩΛΥ-38Π 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 330--2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.46/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙΠΩΛΥ-Θ77 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 329-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.45/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΙΠΩΛΥ-2Φ7 18/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 328-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 435,00 € στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Ευκαιρίες Απασχόλησης για όλους τους πολίτες» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΝΤΟΣ» για την πληρωμή του αναδόχου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΖΩΛΥ-0ΙΩ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 324-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΖΩΛΥ-Ε2Ρ 17/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 309---2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ισολογισμού έναρξης με την εγγραφή ακινήτων στο Μητρώο Παγίων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΛΥ-066 16/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 2902912 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την δεύτερη διετία 2013- 2014 και το από 1-1-2013 έως 31-8-2014 χρονικό διάστημα)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΛΥ-3ΟΚ 14/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 22013 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα ) για την δεύτερη διετία 1-1-2013 έως 31-8- 2014 της δημοτικής περιόδου 2011-2014»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΛΥ-ΡΛΑ 14/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 12013 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης « Συντήρηση κτιρίων και γυμναστηρίων του Δήμου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΛΥ-ΑΗΩ 04/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 327-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης « Συντήρηση οστεοφυλακίων του Δήμου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΛΥ-571 04/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 326-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΛΥ-Τ43 04/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 325-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης (υλοτομίας) Α.Δ.Σ Λαμπερού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΛΥ-6Ω9 04/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 320-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ.114/2012 απόφασης του Δ.Σ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΛΥ-Ω26 04/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 319-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΛΥ-ΝΦ9 04/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 309-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» του κ. Παληούρα Απόστολου του Χρήστου στην Τοπ. Κοινότητα Μοσχάτου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΛΥ-ΤΛΓ 31/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 323-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Θεσσαλονίκη και ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΛΥ-ΤΤΙ 21/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 314--2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Θεσσαλονίκη και ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΛΥ-Η4Β 21/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 314-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης ύψους 789,51 € για την πληρωμή δαπανών της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΡΩΛΥ-ΦΡΧ 19/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 313-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης ύψους 5.000,00 € για την απόδοση του κεφαλαίου σύστασης στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ΄΄ επιΝΟΗΣΗ΄΄ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΡΩΛΥ-ΟΚΘ 19/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 312-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 84 85 86 87 88 104