Διακήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Κερασιάς 2019-2028»

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διακήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Κερασιάς 2019-2028»
Print Friendly, PDF & Email
02/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Μορφοβούνι, 02/07/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                             Αρ. Πρωτ. 2436

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

 

Μορφοβούνι Καρδίτσας

Τ.Κ. 431 50

Τηλ. 24413 52200

Fax 24410 95360

Ε-mail:  dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr

 

NUTS: EL611

Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)

Κωδικός CPV: 77231900-7

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους  Τ. Κ. Κερασιάς 2019-2028»,

 1. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 117 του Ν. 4412/16 και τους όρους της διακήρυξης (που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 168/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Κερασιάς 2019-2028» με προεκτιμώμενη αμοιβή 490,18 € (χωρίς ΦΠΑ).

 

CPV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Προεκτιμώμενη Τιμή, με απρόβλεπτα (€)
77231900-7 24 Δασική 12.490,18
Φ.Π.Α. (24%) 2.997,64
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15.487,82
 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού δωρεάν, σε ηλεκτρονική μορφή, από στην ιστοσελίδα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα: plastiras-ota.gr. Η αναλυτική διακήρυξη  δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
 2. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2441352200, 2441352207, αρμόδια υπάλληλος κ. Α. Ποντίκα
 3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
 4. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι πέντε (5) μήνες(3 μήνες για την ολοκλήρωση της μελέτης και 2 για ελέγχους και εγκρίσεις)
 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:
Κατηγορία Είδος μελέτης Ελάχιστη τάξη μελετητικού πτυχίου
24 Δασική μελέτη Α τάξη και άνω

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης(περ.έ παρ 1 άρθρο91 ν.4412/2016)

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1του άρθρου 77 του ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 1. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός.
 2. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 3. Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στη Συγγραφή Υποχρεώσεων
 4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
 5. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών έχει οριστεί η 17/7/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα (Μορφοβούνι Καρδίτσας)
 6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ίδια ημέρα και ώρα στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα
 7. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού      249,80 €, η οποία εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
 9. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
 10. Χρηματοδότηση από τακτικά έσοδα.
 11. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 12. Τα Τεύχη Δημοπράτησης, εγκρίθηκαν με την αριθ. 168/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Τσιαντής

Μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ

 

Δείτε το υλικό της διακήρυξης στους παρακάτω συνδέσμους:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΤΕΥΔ

Τεύχος Τεχνικού αντικειμένου_Κερασιάς

 

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon