“Αντώνης Σαμαράκης” Κέντρο Ιστορίας & Πολιτισμού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νομικά Πρόσωπα “Αντώνης Σαμαράκης” Κέντρο Ιστορίας & Πολιτισμού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Print Friendly, PDF & Email
Τηλέφωνο: 24413 52213 Ιστοσελίδα: http://samarakis.plastiras-ota.gr/

Σκοπός

Η εξασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα αποβλέπουν στην ανύψωση του πνευματικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των δημοτών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού πρέπει η λειτουργία του ““Αντώνης Σαμαράκης” Κέντρο Ιστορίας & Πολιτισμού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα” να στηρίζεται στην αρχή της λαϊκής συμμετοχής, στη συνεχή διερεύνηση της δυνατότητας άμεσης και ενεργούς παρέμβασης των δημοτών στις πνευματικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες, ουσιαστική προϋπόθεση για την δημοκρατική εξέλιξη της κοινωνίας του ίδιου του Κέντρου και την επιτυχία του σκοπού του.

Ειδικότερα, οι στόχοι του ““Αντώνης Σαμαράκης” Κέντρο Ιστορίας & Πολιτισμού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα” κατά τμήμα είναι:

Τμήμα Ιστορικών Μελετών “Νικόλαος Πλαστήρας”

 • Η ίδρυση πρότυπου Τμήματος ιστορικών ερευνών, μελετών, ενίσχυσης, προβολής και διάδοσης της ιστορικής γνώσης, για τη νεότερη ιστορία του Ελληνισμού.
 • Η καταγραφή μαρτυριών και η συγκέντρωση ιστορικών πηγών και τεκμηρίων, προκειμένου να δημιουργηθούν δυνατότητες ανάπτυξης της ιστορικής έρευνας και μελέτης της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού αλλά και της τοπικής ιστορίας.
 • Η εκδήλωση τιμής στον καταταγόμενο από την Κοινότητα Μορφοβουνίου Νικόλαο Πλαστήρα, για την προσφορά του στο Έθνος και την Πατρίδα.
 • Η ανάδειξη μέσα από την ιστορική έρευνα και μελέτη των αξιών και ιδανικών που πρέπει να εμπνέουν πολίτες και πολιτικούς.
 • Η συνεισφορά στη διατήρηση της συλλογικής ιστορικής μνήμης και στην προώθηση των ιστορικών μελετών.
 • Η δημιουργία προϋποθέσεων με τρόπο ώστε ιστορικοί μελετητές, φοιτητές και γενικά πολίτες με ανάλογα ενδιαφέροντα να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιογραφία, στοιχεία και πάσης φύσης υλικό για τη νεότερη ιστορία.
 • Η δημιουργία προϋποθέσεως ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε μαθητές αλλά και κάθε επισκέπτη, να γνωρίσει τόσο τα ιστορικά γεγονότα, όσο την προσωπικότητα, τη ζωή και το έργο του Νικολάου Πλαστήρα.
 • Η λειτουργία παράλληλων τμημάτων, τα οποία μέσα από ένα πλέγμα δραστηριοτήτων θα παρέχουν σχετικές πληροφορίες.
 • Η ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων.
 • Η πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων εκδηλώσεων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.
 • Η διαρκής επικοινωνία και συνεργασία, με εκπαιδευτικά πνευματικά – ιστορικά ιδρύματα, φορείς αλλά και μεμονωμένες ιστορικές προσωπικότητες.
 • Η παραγωγή οπτικοακουστικών, εκδοτικών και άλλων πνευματικών προϊόντων και η διάθεση αυτών.
 • Η καταγραφή με επιστημονικά κριτήρια όλων των προφορικών μαρτυριών, από ανθρώπους που έχουν βιώσει ιστορικά γεγονότα και συνδεθεί άμεσα ή έμμεσα με την προσωπικότητα ή την εποχή του Νικολάου Πλαστήρα.
 • Η συγκέντρωση του πάσης φύσεως σχετικού υλικού από Δημόσιες και Ιδιωτικές πηγές.
 • Η δημιουργία μιας ευρύτερης βάσης δεδομένων, η οποία μέσα από τα σύγχρονα μηχανικά μέσα θα διατίθεται σε ερευνητικές ομάδες.
 • Η διασύνδεση της βάσης δεδομένων με βιβλιοθήκες, ιδρύματα και ιδιώτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Η δημιουργία ιστορικής συλλογής με τα προσωπικά αντικείμενα του Νικολάου Πλαστήρα και άλλα αντικείμενα ιστορικής αξίας.
 • Η δημιουργία γενικής βιβλιοθήκης με βιβλιογραφία που να υποστηρίζει τις ιστορικές έρευνες για το νεώτερο ελληνισμό.
 • Η δημιουργία ιστορικού αρχείου χειρογράφων – εφημερίδων – περιοδικών και εντύπων.
 • Η δημιουργία φωτογραφικού – κινηματογραφικού υλικού.

Τμήμα Οίκου Αμπέλου και Κρασιού

 • Ο εντοπισμός, η διάσωση, μελέτη και διατήρηση του λαογραφικού πλούτου, των ηθών και εθίμων και του παραδοσιακού πολιτισμού της χώρας, που έχουν σχέση με την καλλιέργεια του αμπελιού και της παραγωγής κρασιού.
 • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της αμπελουργικής ζώνης Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) Μοσχάτο – Μεσενικόλας – Μορφοβούνι, αλλά και των λοιπών περιοχών αμπελοκαλλιέργειας.
 • Η διάσωση, περισυλλογή, διάδοση και διαφύλαξη (στο κτίριο του ΟΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ) κάθε ιστορικού, γλωσσολογικού, λαογραφικού, αρχαιολογικού τεκμηρίου που έχει σχέση με την καλλιέργεια του αμπελιού και την παραγωγή, φύλαξη και κατανάλωση κρασιού.
 • Η έρευνα και μελέτη των θεμάτων που ανάγονται στις ανθρωπολογικές και λαογραφικές διαστάσεις της οινοποιίας και γενικότερα η παραγωγή της λαογραφικής μουσειολογίας.
 • Η μελέτη, προβολή και διατήρηση μεθόδων καλλιέργειας του αμπελιού, δημιουργίας και αποθήκευσης των προϊόντων του.
 • Η οργάνωση μόνιμου ή περιοδικών διαγωνισμών κρασιού, τοπικού ή υπερτοπικού ενδιαφέροντος με επίκεντρο τον «ΟΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ» και η δημιουργία λαογραφικής συλλογής αντικειμένων λαογραφικού, οινοποιητικού και ιστορικού ενδιαφέροντος ή παλαιών χειρογράφων, εντύπων και βιβλιοθήκης που σχετίζονται με την καλλιέργεια του αμπελιού και την παραγωγή οίνου.
 • Η βελτίωση της ποιότητας παραγωγής σταφυλιών και οίνου, η πραγματοποίηση σχετικών επιστημονικών ερευνών, η δημοσίευσή τους και η κοινοποίηση σχετικών εργασιών στο ευρύ κοινό.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί με τα παρακάτω μέσα:

 • Με την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων, εκθέσεων και γενικά πολιτιστικών εκδηλώσεων με θέματα την καλλιέργεια του αμπελιού και της παραγωγής, φύλαξης και διάθεσης οίνου.
 • Με την έρευνα, σύνταξη, έκδοση και διάθεση τεκμηριωμένων εργασιών.
 • Με την οργάνωση του ιδιόκτητου δημοτικού κτιρίου στο Μεσενικόλα, που αποτελεί και την έδρα του τμήματος.
 • Με τη δημιουργία αρχείου φωτογραφιών, βίντεο και άλλων στοιχείων και πληροφοριών σε σχέση με την αμπελοκαλλιέργεια.
 • Με τη συνεργασία με Δήμους, πολιτιστικούς φορείς, την πολιτεία ή παρεμφερείς Οργανισμούς, που έχουν ανάλογους σκοπούς.

Τμήμα “Αντώνης Σαμαράκης” Κέντρο Πνεύματος και Πολιτισμού

Τομέας Λαογραφικών Μουσείων

 • Η συγκέντρωση, φύλαξη και έκθεση λαογραφικού υλικού από την περιοχή του Δήμου.
 • Η δημιουργία Λαογραφικών Μουσείων σε κάθε τοπική κοινότητα.
 • Η συγκέντρωση και καταγραφή όλων των ιστορικών, λαογραφικών, πολιτιστικών στοιχείων και η διάσωση της τοπικής κληρονομιάς.

Τομέας Αίθουσας “Αντώνης Σαμαράκης”

 • Η διοργάνωση του Παγκόσμιου Λογοτεχνικού διαγωνισμού διηγήματος “Αντώνης Σαμαράκης” προς τιμή του.
 • Η ανάπτυξη και η προαγωγή της πνευματικής, μορφωτικής, πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή του Δήμου και η αναβάθμιση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των δημοτών.
 • Η συγκέντρωση, η έκθεση και η συντήρηση όλων των ειδών των οργάνων – μέσων παραγωγής, των αντικειμένων και των στοιχείων εκείνων που έχουν σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και μαρτυρούν τη λαϊκή παράδοση.
 • Η συνεργασία με άλλους φορείς ή νομικά πρόσωπα με στόχο την καλλίτερη υλοποίηση των σκοπών.
 • Η ενεργός συμπαράσταση, στέγαση και φιλοξενία σε κάθε πρωτοβουλία ατομική ή ομαδική που σκοπός της συνάδει με τους στόχους, το πνεύμα και τις αρχές του νομικού προσώπου.
 • Η βελτίωση του πνευματικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των δημοτών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
 • Η διοργάνωση διαλέξεων και ελεύθερων συζητήσεων για επιστημονικά, μορφωτικά, πολιτιστικά θέματα και κοινωνικά προβλήματα.
 • Η δημιουργία ομάδων και σχολών θεάτρου, φωτογραφίας, χορού, σκακιού, εικαστικών και φιλοτελισμού.
 • Η δημιουργία ομάδων για ποίηση, λογοτεχνία, καλές τέχνες, οικολογία, προστασία περιβάλλοντος, κ.τ.λ.
 • Η οργάνωση εκθέσεων ατομικών ή ομαδικών.
 • Η οργάνωση διαγωνισμών για την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας.
 • Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς.
 • Οργάνωση γραφείου Τύπου και ενημέρωσης.
 • Η συγκέντρωση έργων τέχνης για την δημιουργία πινακοθήκης.

Τομέας Βιβλιοθήκης

 • Η εξεύρεση, φύλαξη, προβολή και διάδοση του βιβλίου ως μέσου ανύψωσης του πνευματικού και επαγγελματικού επιπέδου των δημοτών.
 • Η έκδοση βιβλίων και εντύπων πολιτιστικού και πνευματικού περιεχομένου.

Οργάνωση

Το Ν.Π.Δ.Δ. ““Αντώνης Σαμαράκης” Κέντρο Ιστορίας & Πολιτισμού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα” αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα, τομείς και παραρτήματα:

 1. Τμήμα Ιστορικών Μελετών “Νικόλαος Πλαστήρας”
 2. Τμήμα Οίκου Αμπέλου και Κρασιού
 3. Τμήμα “Αντώνης Σαμαράκης” Κέντρο Πνεύματος και Πολιτισμού
  1. Τομέας Λαογραφικών Μουσείων
  2. Τομέας Αίθουσας “Αντώνης Σαμαράκης”
  3. Τομέας Βιβλιοθήκης
   1. Παράρτημα Τ. Κοινότητας Πεζούλας
   2. Παράρτημα Τ. Κοινότητας Μεσενικόλα
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon