ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Αντιδήμαρχοι ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Print Friendly, PDF & Email
Τηλέφωνα: 24413 52220 ● Email: vaswxir72@gmail.com
Αρμοδιότητες :
Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των:Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου
-Διπλογραφικού, Ταμείου,Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένατων αρμοδιοτήτωντης Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
 • τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
 • την τέλεση γάμων
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 • Εποπτεία και λειτουργία: της Διοικητικής, της Τεχνικής, της Οικονομικής Υπηρεσίας, των ΚΕΠ, του Ληξιαρχείου και του ανθρώπινου δυναμικού
 • Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαφάνειας
 • Χορήγηση βεβαιώσεων: μόνιμης κατοικίας, εργαζομένων στο εξωτερικό, ζωής
 • Έλεγχος και παραλαβή δηλώσεων ηλεκτροδότησης ακινήτου, άδειες κοινόχρηστων χώρων
 • Θεώρηση γνησίου υπογραφών.
 • Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, παλαιότητας κτιρίων και μονίμου κατοικίας
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πάσης φύσεως
 • Πολιτική προστασία, διαχείριση υδάτων, έλεγχος πόσιμου ύδατος
 • Ευθύνη παρακολούθησης έργων, εργασιών και μελετών
 • Συντονισμό Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και λειτουργίας Υπηρεσιών και γραφείων
 • Πολιτισμού και αθλητισμού, πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης
 • Ευθύνη διοργάνωσης πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων
 • Έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.
 • Το συντονισμό της διαχείρισης των Αθλητικών χώρων με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους
 • Το συντονισμό των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων σε ζητήματα αρμοδιότητάς του.
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon