Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις , Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Print Friendly, PDF & Email
01/12/2017

Ανακοινώθηκαν και τοιχοκολλήθηκαν σήμερα Παρασκευή 01-12-2017 στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα οι πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη δύο ατόμων (ενός κλάδου/ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ενός κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων) για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δείτε τους πίνακες στους παρακάτω συνδέσμους:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΕ-ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon