Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο (ΤΑΞΙ – ΕΙΔΜΙΣΘ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Τρικάλων

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προσκλήσεις Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο (ΤΑΞΙ – ΕΙΔΜΙΣΘ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Τρικάλων
Print Friendly, PDF & Email
10/02/2021

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο (ΤΑΞΙ – ΕΙΔΜΙΣΘ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Τρικάλων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ. Α’/27.12.2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε με την με αριθμ.15840/156612/04.10.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ. Α’/27.12.2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 4788 Β΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’/10-4-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το ΜΕΡΟΣ Β’/Κεφάλαιο Β΄ «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας παραχώρησης νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων», όπως ισχύει.
4. Την με αριθμό 273/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας «Νέες διοικητικές μονάδες των επιβατικών δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) (ΤΑΧΙ) της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων» (ΦΕΚ 3458/Β’/28.12.2012).
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α 20534/1646/2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» και διευκρινήσεις επ’ αυτών αναφορικά με θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων».
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α 24679/2067/2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΒ1-9ΩΓ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» αναφορικά με θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α 28480/2481/2015 (ΑΔΑ: ΒΕΥΥ1-ΩΣΑ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α’ 82) αναφορικά με θέματα λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων».
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. Α 49536/4711/2012 (ΦΕΚ 3557/Β/2012) Υ.Α. «Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο ν. 4070/2012 (Α΄ 82)».
9. Την υπ’ αριθμ. οικ. Α 55214/4901/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ101-Ο2Χ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) αυτοκινήτων κατά το ν.4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει».
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. Α 3557/141/2019 (ΑΔΑ:Ψ52Φ465ΧΘΞ-23Α) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων σύμφωνα με το ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82)».
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α 4304/207/29-1-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
12. Την υπ’ αριθμ. 33101/29-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΓ1Ξ7ΛΡ-10Ε) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων κατά Διοικητική Mονάδα –Έδρα Ε.Δ.Χ. καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών ανά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ – ΕΙΔΜΙΣΘ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) της Π.Ε. Τρικάλων» (ΠΙΝΑΚΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’).

ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο για την απόκτηση νέας άδειας αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. ή για μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση έως την 31η Μαρτίου 2021.

Η αίτηση που υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα και συνοδεύεται από όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 Ν. 4070/2012 δικαιολογητικά. Κατά την κατάθεση των αιτήσεων λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου.

Οι έδρες – διοικητικές μονάδες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Π.Ε. Τρικάλων, καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 273/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 3458/Β’/28.12.2012) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’).

Διευκρινίζεται ότι η υπ’ αριθμ. πρωτ. 33101/29-1-2021 (ΑΔΑ : ΨΓ1Ξ7ΛΡ-10Ε) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων κατά Διοικητική Mονάδα –Έδρα Ε.Δ.Χ. καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών ανά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ – ΕΙΔΜΙΣΘ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ)» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) καθορίζει το είδος των αδειών Ε.Δ.Χ. που υπάρχουν ανά Διοικητική έδρα στην Π.Ε. Τρικάλων ώστε οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων να απευθύνονται σε συγκεκριμένες Διοικητικές έδρες που υπάρχει δυνατότητα χορήγησης άδειας Ε.Δ.Χ. οχήματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (άρθρο 107 ν. 4070/2012)

(α) Να έχουν την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ Ν. 4070/2012.
(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
(δ) Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμεταλλεύσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν. Σύμφωνα με το άρθρο 110 Ν. 4070/2012 για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του παρόντος οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική ή να συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: (α) την ημερομηνία έκδοσης, (β) τον εκδότη, (γ) τον αριθμό της εγγύησης, (δ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, (ε) τα στοιχεία του ενδιαφερομένου υπέρ του οποίου εκδίδεται.

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει και τους ακόλουθους όρους: (α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως, (β) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (γ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, (δ) να είναι διάρκειας ενός (1) έτους.

Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ. (ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (άρθρο 108 ν. 4070/2012)

(α) Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(β) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ Ν. 4070/2012. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
(δ) Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμεταλλεύσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν (σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 110 Ν. 4070/2012 ως ανωτέρω).
Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ,
αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ.
(ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 109 ν. 4070/2012)

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο υποχρεούνται να καταθέσουν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Τρικάλων (Σωτήρα Τρικάλων) έως την Τετάρτη 31η Μαρτίου 2021 και ώρα 15.00 μ.μ. :
(α) αίτηση, στην οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και ο αριθμός τους ανά έδρα, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (σχετικό έντυπο χορηγείται στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Τρικάλων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία της υπηρεσίας)
(β) φάκελο δικαιολογητικών.
Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (i) και (ii) της ενότητας Β΄ (για τα νομικά πρόσωπα), μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης του άρθρου 106 Ν. 4070/2012.

(Α) Για τα φυσικά πρόσωπα :
(i) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
(ii) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περ. (α) του παρόντος νόμου.
(iii) Φορολογική ενημερότητα.
(iv) Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
(v) Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του παρόντος νόμου, ποσού 5.000 ευρώ για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
(vi) Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

(Β) Για τα νομικά πρόσωπα :
(i) ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή, εάν αυτό δεν δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
(ii) ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και του διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου ή νομίμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε..
(iii) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
(iv) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ τα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β΄ του άρθρου 108 Ν. 4070/2012.
(v) Φορολογική ενημερότητα.
(vi) Ασφαλιστική ενημερότητα.
(vii) Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 Ν. 4070/2012 ποσού 5.000 ευρώ για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
(viii) Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους
υπαλλήλους : 1. Ελένη Γκινή, τηλ. επικ/νίας 24313 53322, email : metaf.epik.trik@thessaly.gov.gr, 2. Μαρία Βαγιωνά, τηλ. επικ/νίας 24313 53311 και 3. Αριάδνη Ντίνου, τηλ. επικ/νίας 24313 53335.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά τον έλεγχο από την υπηρεσία της πληρότητας των νομίμων δικαιολογητικών και της πληρώσεως, με βάση αυτά, των προϋποθέσεων του Ν. 4070/2012 για την κτήση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την μετατροπή της σε άλλου τύπου, οι αιτούντες, με το όνομα ή την επωνυμία τους αιτούντος προσώπου, καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε κατάσταση ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ), αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερομένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθμού αιτουμένων αδειών.

Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gov.gr). Μετά από την ανάρτηση των καταστάσεων ουδεμία τροποποίησή τους επιτρέπεται.

Ο έλεγχος των αιτήσεων, η κατάρτιση των καταστάσεων και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθούν μέχρι την 14η Μαΐου 2021.

Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των προηγούμενων παραγράφων στο διαδίκτυο θα γίνει έλεγχος των αιτήσεων, έως 31.05.2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………. (ΑΔΑ : ………………..) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων κατά Διοικητική μονάδα –έδρα Ε.Δ.Χ, καθώς και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα και κατηγορία (ΤΑΞΙ-ΕΙΔΜΙΣΘ – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ)».

Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί και τις άδειες ΕΔΧ ειδικών μισθώσεων (ΕΙΔΜΙΣΘ).

Στην ως άνω απόφαση αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός ΕΔΧ ΤΑΞΙ και ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με το μέγιστο οριζόμενο αριθμό.

Σε περίπτωση που από την απόφαση αυτή θα προκύψει για κάποια έδρα μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων αδειών μικρότερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων κατά το χρόνο του υπολογισμού τότε δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών για την έδρα αυτή.

Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η μετατροπή, με αίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας ΕΔΧ ΤΑΞΙ σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην έδρα αριθμού αδειών ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΔΧ ΤΑΞΙ αντίστοιχα.

Για όσες άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, από αυτές που θα προκύψουν κατά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει αίτημα αντικατάστασης υφιστάμενης άδειας από ιδιοκτήτη ΕΔΧ ΤΑΞΙ θα ακολουθηθεί η διαδικασία χορήγησης που προβλέπεται στο Ν.4070/2012 για τη χορήγηση νέων αδειών.

Εφόσον από την παραπάνω αναφερόμενη απόφασή μας (άρθρο 85) προκύψει αριθμός αδειών για χορήγηση τότε θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν άδεια προκύψει μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών τότε θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε αιτούμενος με (1) συμμετοχή.

Εάν ο αριθμός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους, όσους νομίμως έχουν υποβάλλει αίτηση, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νομίμως αιτήθηκαν παραπάνω από μία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων αιτήθηκαν περισσότερες της μίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχει καθένας από όσους ζήτησαν παραπάνω από μια άδεια με τόσες συμμετοχές όσες οι άδειες που ζήτησε μειωμένες κατά μία.

Οι παραπάνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για όλες τις έδρες από τη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σημειώνεται ότι μέρος των νέων αδειών που τυχόν προκύπτουν, χορηγείται σε πολυτέκνους και τριτέκνους με ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, και Μεταφορών καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που χορηγούνται στα πρόσωπα αυτά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφαση για κάθε δικαιούχο, με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

Την ίδια χρονική περίοδο θα επιστραφούν στο σύνολο των αιτούντων οι κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

Η παρούσα να τύχει της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 παρ. 3 του Ν. 4070/2012.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon