Πρόσκληση για πρόσληψη 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προσκλήσεις Πρόσκληση για πρόσληψη 2 υπαλλήλων ΙΔΟΧ
Print Friendly, PDF & Email
09/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών.

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/09.
4. Την με αριθ. Πρωτ. 6921/20.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
5. Την με αριθ. Πρωτ. 2110/17.03.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία δίνεται παράταση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην οποία έχει κυρηχθεί ο Δήμος
Λίμνης Πλαστήρα.
6. Την αριθ. 97/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΚΦΩΛΥ-ΝΧΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «ΙΑΝΟΣ» και τις νέες κατολισθήσεις και προβλήματα που προκύπτουν με κάθε νεροποντή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου που προέκυψαν από τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή
στις 18 και 19/09/2020 και τις νέες κατολισθήσεις και προβλήματα που προκύπτουν με κάθε νεροποντή, για τις εξής κατά ειδικότητα, αριθμό ατόμων, ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο θέσεις:

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
4. Άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας ή Άδεια χειριστού Μηχανήματος Έργου
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ελλείψει ενδιαφερομένων μονίμων κατοίκων μπορούν να προσληφθούν οι έχοντες τα λοιπά δικαιολογητικά.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. Προκειμένου για αλλοδαπούς, προσκόμιση άδειας παραμονής και εργασίας
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης
(έναρξη και λήξη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ: 24413 52226) μέχρι την Παρασκευή 16/04/2021 κατά τις ώρες 08:00 – 14:00. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται ο κ. Πέτρος Στεργιόπουλος,.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ

Κατεβάστε ΕΔΩ την πρόσκληση σε μορφή pdf

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon