Πρόσκληση-Γνωστοποίηση για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Προσκλήσεις Πρόσκληση-Γνωστοποίηση για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου
Print Friendly, PDF & Email
05/04/2021

Ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα
Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστήθηκαν με το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 αναφορικά με τον αριθμό των Ειδικών Συνεργατών κ.λ.π.
Ειδικότερα ορίζεται ότι: “Σε κάθε δήμο συνιστώνται θύσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το όρθρο 59 παραγ. 2 του Ν 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγ. 9 του άρθρου 163 όπως αντικαταστήθηκε με την παραγ. 2Β του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παραγ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκαν από την παραγ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 177, παρ. 1 του 4635/2019.
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα μπορούν να οριστούν μέχρι τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι και επομένως αντιστοιχούν τέσσερις θέσεις ειδικών συνεργατών.
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρ. 28 του ν.2190/1994 σύμφωνα με τις οποίες οι μετακλητοί υπάλληλοι δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου.
8. Τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την μισθοδοσία του υπό πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη.
9. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου για παροχή συμβουλών και την επεξεργασία θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
10. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

Αποφασίζουμε

Την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, Π.Ε Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά στον Δήμαρχο, σε θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιοποίηση φυσικών πόρων, αστικής ανάπλασης, διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων καθώς και για την σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγματοποίηση των σκοπών του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
• Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

• Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.
Στην περίπτωση που διαθέτουν εμπειρία, αυτή αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς/τες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί/τες του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους/ες επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Συνεργατών, διενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και προσλαμβάνει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στο ασυμβίβαστο. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 περ. Α’ του άρθρου 29 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’).
Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018.
Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται από:
Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητα
Βιογραφικό σημείωμα
• Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007),
Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους λοιπά δικαιολογητικά – αποδεικτικά επιστημονικής ενασχόλησης, εμπειρίας, ειδίκευσης ή γνώσεων.
και θα κατατίθενται στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα (Μορφοβούνι Καρδίτσας) έως 13/04/2021, στον Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών Πέτρο Στεργιόπουλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί στον τύπο, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon