Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις , Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών
Print Friendly, PDF & Email
02/12/2022

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Άδεια χειριστού Μηχανήματος Έργου.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ελλείψει ενδιαφερομένων μονίμων κατοίκων μπορούν να προσληφθούν οι έχοντες τα λοιπά δικαιολογητικά.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.
3584/07. Προκειμένου για αλλοδαπούς, προσκόμιση άδειας παραμονής και εργασίας.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο
του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ: 24413 52210) μέχρι την Δευτέρα 12/12/2022 κατά τις ώρες 08:00 – 14:00.
Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται ο κ. Πέτρος Στεργιόπουλος.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - 920ΟΩΛΥ-ΝΒΞ
social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon