Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Νέα - Ανακοινώσεις Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
Print Friendly, PDF & Email
04/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/09.
 4. Την με αριθ. Πρωτ. 6921/20.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
 5. Την αριθ. 279/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών.
 6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «ΙΑΝΟΣ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου που προέκυψαν από τη θεομηνία που έπληξε την περιοχή στις 18 και 19/09/2020, για τις εξής κατά ειδικότητα, αριθμό ατόμων, ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο θέσεις:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Οδηγών Μία (1) Άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας

 

Δύο (2) μήνες

 

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων Μία (1) Άδεια χειριστού εκσκαφέα φορτωτή

 

Τέσσερις (4) μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφίου.
 2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατήριο.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, ελλείψει ενδιαφερομένων μονίμων κατοίκων μπορούν να προσληφθούν οι έχοντες τα λοιπά δικαιολογητικά.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
 7. Προκειμένου για αλλοδαπούς αντί του δικ/κου 5, προσκόμιση άδειας παραμονής και εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας, τηλ: 24413 52226) μέχρι την Πέμπτη 10/12/2020 κατά τις ώρες 08:00 – 14:00. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται ο κ. Πέτρος Στεργιόπουλος.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon