Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στα Καλύβια Πεζούλας

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Δημότης Μη κατηγοριοποιημένο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στα Καλύβια Πεζούλας
Print Friendly, PDF & Email
25/06/2021

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη τη συζήτηση και λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στα Καλύβια Πεζούλας

Περίληψη
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για διενέργεια ανοικτής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την αγορά ακινήτου».

Στο Μορφοβούνι σήμερα την 15η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμό 3307/11-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθώς Σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν στη διαδικασία επτά (7) μέλη, ήτοι αριθμός μεγαλύτερος των δύο τρίτων, δηλαδή του ελάχιστου αριθμού μελών που απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης απόφασης δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των εδ. 4 & 5, άρθρου 67, Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια περιφοράς για τον εξής λόγο:
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και
συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των
αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να
λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και
της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε
πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των
συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Στην Οικονομική Επιτροπή τίθεται το 1
ουθέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση και
λήψη απόφασης για διενέργεια ανοικτής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, για την αγορά ακινήτου», η οποία έχει ως
εξής και ειδικότερα:
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 40/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
μας, αποφασίστηκε η ανεύρεση και αγορά ακινήτου στο κέντρο του οικισμού
Καλυβίων Πεζούλας, κοντά στην εκκλησία, κατάλληλου για την κατασκευή πλατείας.
Στα πλαίσια αυτής της απόφασης, αποφασίσαμε να προβούμε σε ανοιχτή
πρόσκληση ενδιαφέροντος, την οποία θα ακολουθήσει δημοπρασία,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ.270/81. Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται
να καθορίσουν τους όρους του διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ.1
ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1θ Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 3 του Ν.4623/19.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
– την εισήγηση του Προέδρου
– τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»
– τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1θ Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν4623/19 (Α’ 134): «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.»
– τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (Α΄77): «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας
και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων
και κοινοτήτων»
– την υπ’ αριθμ. 16/2021 ( ΑΔΑ: ΩΑΚΧΩΛΥ-ΛΙ4) απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: «Συζήτηση
και λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης
εκμίσθωσης και μίσθωσης πραγμάτων του Π.Δ. 270/81 έτους 2021»
– την υπ’ αριθμ. 40/2021 ( ΑΔΑ: 6ΥΕΒΩΛΥ-ΓΥΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αγορά ακινήτου στον οικισμό Καλύβια
της Τ.Κ. Πεζούλας για τη δημιουργία πλατείας»

Ακολούθως κάλεσε την Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και σύμφωνα με την έκφραση
γνώμης/ψήφου η οποία δηλώθηκε στον Πρόεδρο από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά, με ηλεκτρονικό μήνυμα, με αυτοπρόσωπη
παρουσία).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι, ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης ως εξής:
1. Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί (σε δύο φάσεις-στάδια)
ανοικτή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
270/1981, για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικοπέδου) στον οικισμό Καλυβίων
της τοπικής κοινότητας Πεζούλας δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης του Δήμου Λίμνης
Πλαστήρα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πλατείας.
2. Περιγραφή ακινήτου
Το ακίνητο που θα αγορασθεί πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού,
τους παρακάτω όρους:
1. Να βρίσκεται εντός του οικισμού Καλυβίων της τοπικής κοινότητας Πεζούλας
δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και ειδικότερα
πέριξ του Ιερού Ναού Αγ. Τριάδας του οικισμού Καλυβίων, ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται η ιστορική συνέχεια με την εκκλησία και η κάλυψη των
θρησκευτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
2. Να έχει έκταση ενάμισυ (1,5) έως δύο (2) στρέμματα.
3. Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
4. Να έχει πρόσβαση σε δημοτική οδό.
5. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το
προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά
συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους
τους συνιδιοκτήτες. Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς
και ακίνητα δύο ή περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις
προδιαγραφές της διακήρυξης, με την προϋπόθεση αυτά να δημιουργούν
ενιαία εδαφική έκταση. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφορές πρέπει να
συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα και από κοινή αίτησηδήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να
αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.
6. Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες,
προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.λ.π.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης
που επηρεάζει τη νομική κατάσταση ενός ακινήτου.
7. Να είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση, δηλαδή τη δημιουργία
πλατείας.
8. Προτιμητέα θα είναι τα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, χωρίς έντονες κλίσεις.
3. Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως εξής:
Α΄ φάση: Πρόσκληση-Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, εν
συνεχεία αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η
οποία με επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων
ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η
επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί και επί της καταλληλότητας εκάστου ακινήτου.
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην έκταση και τη θέση του ακινήτου, την
καταλληλότητα των γεωλογικών σχηματισμών, τη μορφολογία του εδάφους, τις
υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, την χωροθέτηση της πλατείας σε σχέση με
άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής,
οικιστικής, οικονομικής, κοινωνικής κ.λ.π.
Κατόπιν αυτών, η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10)
ημερών από της λήψεως όλων των απαραίτητων για την κρίση τους εγγράφωνμελετών-κριτηρίων και των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου
αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές
ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, ο οποίος την κοινοποιεί
αμέσως σε αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Στις προσφορές ενδιαφέροντος θα αναγράφονται επακριβώς τα στοιχεία του
ακινήτου, χωρίς την αξία του. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν:
i. Σχετική αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, τοποθεσία
ακινήτου και τυχόν συνιδιοκτητών, εμβαδό ακινήτου.
ii.Τοπογραφικό διάγραμμα
iii. Τίτλους ιδιοκτησίας
iv. Απόσπασμα Ε9 του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών
v. Τίτλους κυριότητας του ακινήτου για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και
στοιχεία-έγγραφα από όπου προκύπτει ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά,
χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής,
προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης,
δικαιώματος τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών
οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά
ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούμενα
δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών.
Β΄ φάση: Διενέργεια δημοπρασίας
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος με ανακοίνωσή του ορίζει την ημέρα και ώρα
διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με έγγραφό του, που θα επιδοθεί με
αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν
κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α΄ φάσης.
Διενεργείται φανερή και προφορική μειοδοτική δημοπρασία, ενώπιον της
επιτροπής δημοπρασίας.
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, το κριτήριο επιλογής θα είναι η
οικονομικότερη προσφορά του οικοπέδου (τιμή ανά τ.μ.).
Στην περίπτωση που η αξία υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 ευρώ,
απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, Σ.Ο.Ε.
(άρθρο 186 παρ. 6 Ν.3463/2006, άρθρο 23 παρ. 2 του Ν.2873/2000, όπως
συμπλήρωσε το άρθρο 31 παρ. 12 του Ν.2579/1998).
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών που
θεσπίστηκαν με την Γ΄ του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 «όπου στην κείμενη
νομοθεσία αναφέρεται το Ειδικό Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) νοείται εφεξής το
σύνολο των πιστοποιημένων εκτιμητών του νόμου αυτού».
Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, μειοδοτική και διενεργείται με
κατάθεση προσφορών (τιμή πώλησης) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας των
προσφερόμενων ακινήτων. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται
πρακτικό, το οποίο, μετά τη λήξη της δημοπρασίας, υπογράφεται από τον μειοδότη
και τον εγγυητή του, διαφορετικά ο Δήμος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
Αν κάποιος συμμετέχει στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το
δηλώσει στην Οικονομική Επιτροπή, πριν την έναρξη της δημοπρασίας,
παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται η χαμηλότερη προσφορά, η
οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ ανά τ.μ..
Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη
προσφορά (τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προσφερόμενου
ακινήτου).
Δικαίωμα κατάθεσης μειοδοτικής προσφοράς και αντιπροσφορών έχουν όλοι
οι συμμετέχοντες. Η διαδικασία λήγει μετά το πέρας της προκαθορισμένης ώρας
διενέργειας της δημοπρασίας. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον
συνεχίζεται η κατάθεση προσφορών.
Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή. Το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
4. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με την αριθμ. ΓνΝΣΚ 99/1984 γνωμοδότηση της Νομικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου περί αγοράς πράγματος από
Δήμο, εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες για την πώληση δημοτικού πράγματος
διατυπώσεις, εκτός της περί καταθέσεως χρηματικής εγγύησης, που είναι διάταξη
προσιδιάζουσα μόνο στην περίπτωση μίσθωσης με δημοπρασία δημοτικού
πράγματος. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής για συμμετοχή
στην παρούσα δημοπρασία, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 270/81.
5. Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης
πώλησης.
6. Εκτίμηση αξίας προσφερόμενου ακινήτου
Η αρμόδια επιτροπή εκτίμησης της αξίας των ακινήτων, που προβλέπεται στο
άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81, συντάσσει έκθεση περί της αξίας των ακινήτων, οι
ιδιοκτήτες των οποίων συμμετείχαν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού, αφού παραλάβει
το σχετικό πρακτικό αυτού και την υποβάλλει στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία
προκειμένου να αποτελέσει στοιχείο της κρίσης του αρμοδίου για την επικύρωση της
δημοπρασίας οργάνου.
7. Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη
έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
ή τη μη έγκριση της διαδικασίας και της αποφάσεως αγοράς του ακινήτου από το
Δημοτικό Συμβούλιο ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
8. Συμβόλαιο αγοραπωλησίας
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της
διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της
δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και την
υπογραφή προσυμφώνου, διαφορετικά ο Δήμος μπορεί να αξιώσει αποζημίωσή του
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι
θα ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας
από αυτό της προηγούμενης. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα
ημερών, το προσύμφωνο θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Στη συνέχεια και μετά
την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών έγκρισης του αποτελέσματος της
δημοπρασίας, θα συνταχθεί σχετική συμβολαιογραφική πράξη για τη μεταβίβαση του
ακινήτου.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι έτοιμο προς παράδοση στο Δήμο κατά την
ημέρα υπογραφής του συμβολαίου.
Ο τελευταίος μειοδότης, κατά τη σύνταξη του συμβολαίου, πρέπει να
προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου (οι οποίοι θα συμπίπτουν με το
τοπογραφικό διάγραμμα) για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και πρόσφατα
πιστοποιητικά ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης,
προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και
κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου
(νομικού ή πραγματικού ελαττώματος), εκνίκησης τρίτου, εισφορών, φόρων και
τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από
οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα
συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των
συναφών με αυτά αγωγών.
Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσει:
 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
 Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα ότι δεν οφείλει εισφορές.
 Δημοτική ενημερότητα.
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 Βεβαίωση Τ.Α.Π.
9. Δικαιολογητικά διαγωνισμού
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής
δικαιολογητικά:
 Πιστοποιητικό από το οικείο Υποθηκοφυλακείο ότι το προσφερόμενο
ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών και λοιπών διεκδικήσεων.
 Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής.
 Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου με στοιχεία ΕΓΣΑ 87.
 Αντίγραφο του τελευταίου Ε9 του ιδιοκτήτη.
 Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο
Φορέα (ΔΟΥ, Συμβολαιογράφο κ.λ.π.).
 Βεβαίωση δασαρχείου ότι δεν είναι δασική έκταση.
 Φορολογική ενημερότητα.
 Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα ότι δεν οφείλει εισφορές.
 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
 Δημοτική ενημερότητα.
 Οικονομική πρόταση-προσφορά ανά τ.μ. προσφερόμενης επιφάνειας.
Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ακινήτων, καθώς και σε περίπτωση
ακινήτων δύο ή και περισσοτέρων ιδιοκτητών που πληρούν όλες τις προδιαγραφές
της διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι αυτά δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση, οι
προσφορές πρέπει ταυτόχρονα να συνοδεύονται και από ενιαίο τοπογραφικό
διάγραμμα και από κοινή αίτηση-δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά
των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.
10. Συμμετέχοντες
Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου ή όμορων
ακινήτων που πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Επίσης, μπορούν να λάβουν
μέρος με κοινή αίτηση-δήλωση και διαφορετικοί ιδιοκτήτες όμορων οικοπέδων, τα
οποία πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
11. Εγγυητής
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως
και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
απορρέουν από το διαγωνισμό. Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο
αστυνομικής ταυτότητας και βεβαιώσεις δημοτικής και φορολογικής ενημερότητας,
προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα υπογραφής του πρακτικού.
12. Δέσμευση Προσφοράς
Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη, η δέσμευση αυτή
μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει
οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
13. Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου είκοσι (20) ημέρες
πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, καθώς και στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε καθημερινή
ημερήσια εφημερίδα. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα θα
βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των
πρακτικών αγοράς και θα πληρωθούν πριν την υπογραφή του συμβολαίου
αγοραπωλησίας.
14. Επανάληψη Δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο, εάν δεν
παρουσιάστηκε μειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του
δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό
Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή, λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή
σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να
υπογράψει τα πρακτικά, καθώς επίσης και όταν μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της
εγκριτικής απόφασης επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας, δεν προσέλθει
εμπροθέσμως για τη σύνταξη του συμβολαίου.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του
τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του, ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το
ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνομά του, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του
δημάρχου αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας,
διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της αρχικής διακήρυξης.
14. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Δήμου
(Μορφοβούνι Καρδίτσας, Τ.Κ. 43150) και στο τηλέφωνο 2441352210, fax: 24410-
95360.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους
ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την
προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.
Β. Βάση των παραπάνω όρων θα καθοριστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η
οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του
ΠΔ 270/81.

Αυτή η απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 185/2021
Συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Νάνος
Τα μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Νάνος
Δήμαρχος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

social share
facebook icontwitter icongoogle plus iconpinterest icon