ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση συστάδων του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4ΔΝΩΛΥ-0ΒΦ 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 33 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΧΖΩΛΥ-ΛΕ9 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/207 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 31/07/2019 ΕΩΣ 31/07/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6Ο6ΩΛΥ-ΤΗΩ 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/221 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11/07/2019 ΕΩΣ 11/07/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛΚ5ΩΛΥ-1ΑΘ 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/222 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 31/07/2019 ΜΕΧΡΙ 31/07/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦΙΕΩΛΥ-ΕΨ3 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/223 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΑΜΠΕΡΟΥ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11/07/2019 ΜΕΧΡΙ 11/07/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 63ΤΧΩΛΥ-2Λ2 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/224 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11/07/2019 ΕΩΣ 11/07/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65Χ2ΩΛΥ-ΖΩ1 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/225 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΛΑΜΠΕΡΟΥ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11/07/2019 ΕΩΣ 11/07/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΟΟ2ΩΛΥ-ΔΓ8 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/226 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11/07/2019 ΕΩΣ 11/07/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΕ3ΩΛΥ-ΜΞΑ 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/227 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙ93ΩΛΥ-1Λ7 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 475 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛΝΨΩΛΥ-ΦΥΩ 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/220 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Απόδοση εισφορών ΙΚΑ για Οχτάμηνα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΜΡΩΛΥ-ΝΑ4 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/309 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΒΦΩΛΥ-ΝΣΖ 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/205 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3Ε2ΩΛΥ-7ΤΛ 28/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/206 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΛΤΩΛΥ-ΓΟΞ 27/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/202 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 691ΥΩΛΥ-0Ι6 27/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/203 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΝ3ΩΛΥ-ΟΨΛ 27/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/204 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση συστάδων του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Φυλακτής για απόληψη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΟΧΩΛΥ-4ΡΨ 27/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 32 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Βαφή μεταλλικών δημοτικών υποδομών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 65ΩΧΩΛΥ-Ε0Β 26/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 472 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΙΕ9ΩΛΥ-ΣΗ8 26/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/201 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5 6 7 8 9 879