ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΧΥΣΩΛΥ-ΕΔ7 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 402 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια χαλικιού Λατομείου».
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΒΡ2ΩΛΥ-Ρ5Φ 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6557ΩΛΥ-2ΣΟ 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/130 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 8ου 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 680ΥΩΛΥ-ΚΣΠ 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/131 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) ».
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω0ΧΑΩΛΥ-ΔΚ5 15/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 400 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 2ου 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΑΥΨΩΛΥ-ΩΧΖ 15/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/129 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 2ου 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΑ2ΕΩΛΥ-1Ο8 15/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/128 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60Γ1ΩΛΥ-ΘΤ4 15/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/127 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω23ΦΩΛΥ-1ΧΝ 15/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/182 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σύσταση επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν. 34632006 (Δ.Κ.Κ.)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΣΓΦΩΛΥ-91Ι 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 398 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ'' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛΘ9ΩΛΥ-ΜΘ8 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/181 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ'' ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 9ΞΨΓΩΛΥ-43Λ 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/180 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές Επικοινωνίες – Ταχυμεταφορές
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 654ΖΩΛΥ-9ΥΧ 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1761 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ'' ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΙΣ 24/04/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΦΠΦΩΛΥ-ΖΜΨ 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/179 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων LED»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΔΚ2ΩΛΥ-ΙΛΠ 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 397 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΕΑΣ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΓΖΩΛΥ-ΑΛΓ 14/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 396 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων (ΔήμοςΝΕΤ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΒΕΗΩΛΥ-ΛΦ1 13/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 395 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΜ8ΩΛΥ-ΑΝ6 13/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/178 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΗΛΩΛΥ-1Υ6 13/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/177 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 75 παρ. 7 του νόμου ορίζεται ότι οι εργασίες συντήρησης των δημοτικών δικτύων άρδευσης συγκαταλέγονται στις υποχρεωτικές δαπάνες του Δήμων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΣ5ΨΩΛΥ-Ε3Χ 12/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1714 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 965