ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΒΩΛΥ-90Δ 25/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 6 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχές ειδικών συμβούλων, μετακλητών ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΒΩΛΥ-ΝΥ5 25/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 5 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης του Δ.Σ. στον Δήμαρχο για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΕΟΤ-Δήμου Λίμνης Πλαστήρα-΄επιΝΟΗΣΗ’ για την λειτουργία του Ορειβατικού Καταφυγίου Αγράφων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΧ4ΩΛΥ-4Φ2 24/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 17-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύβαση Δημοσίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧ4ΩΛΥ-ΘΩΒ 24/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧ4ΩΛΥ-ΕΡ1 24/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩΛΥ-3ΣΡ 23/01/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Μονιμοποίηση του υπαλλήλου του Δήμου Τζαβέλλα Λάμπρου, κατηγορίας ΔΕ 29- Οδηγών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΛΥ-ΙΤΙ 20/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 381-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση για την προμήθεια ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1400 cc
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΛΥ-ΩΟΓ 20/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 6-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος των κ. κ. Εξάρχου Χαρίκλειας του Κων/νου και Εξάρχου Ανδρονίκης του Κων/νου για την διαγραφή ονόματος από τον βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΥ-ΣΓΣ 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 305-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Εσωτερική οδοποιία Μορφοβουνίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΥ-453 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 6175_4 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Πλακοστρώσεις Εσωτερικής Οδοποιίας Μορφοβουνίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΥ-9ΚΩ 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 295-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός αναπληρωτών προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΥ-Ο91 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 2/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από πηγές - Κρυονέρι και κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Λαμπερού –Καταφυγίου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΥ-Φ3Β 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 294-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Βελτίωση δρόμου πρόσβασης δεξαμενών-Χρήστου Κώστα Τ.Δ. Λαμπερού».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΥ-ΛΦ5 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 293-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός μελών στην επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών-μεταφορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΧΩΛΥ-ΥΟ1 19/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικονομικού έτους 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΜΩΛΥ-ΥΗΟ 17/01/2012 Αρ. Πρωτ.: προυπολογισμός 2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους ύδρευσης του Δήμου για το έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΩΛΥ-Ξ3Ζ 16/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 284--2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Μοσχάτου, περιόδου 2012-2021»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΛΥ-ΓΨΓ 13/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 262 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ 3646/09-12-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΛΥ-ΝΘ1 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 336 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΟΝΔΩΛΥ-ΜΨΙ 12/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 3646 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 815 816 817 818 819 854