ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β430ΩΛΥ-ΒΧΚ 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 364-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισμού έτους 2010 του Ν.Π. «Οίκος Αμπέλου και Κρασιού»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β430ΩΛΥ-8ΣΘ 22/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 223 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΞΩΛΥ-Θ4Ψ 19/10/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΛΑΤΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΞΩΛΥ-Φ38 19/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 363-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάκληση των αρίθμ. 204/2012 και 286/2012 αποφάσεων και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Εσωτερική οδοποιία Καρίτσας και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΚΩΛΥ-ΦΙΣ 18/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 341 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΚΩΛΥ-ΓΛΧ 18/10/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΚΩΛΥ-ΖΕΡ 18/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 362-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΚΩΛΥ-60Ζ 18/10/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΚΩΛΥ-32Μ 18/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 361-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με σύμβαση μίσθωσης σύμβασης έργου για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β43ΛΩΛΥ-ΡΔ8 17/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 357 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης της μελέτης, με τίτλο, Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών αναπλάσεων οικισμών και ψήφιση πίστωσης 14.500,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΕΩΛΥ-1Δ3 16/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 316 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης των μελετών, Τοπογραφική μελέτη για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας και Περιβαλλοντική μελέτη (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων) για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας και ψήφιση σχετικών πιστώσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΡΩΛΥ-Ρ41 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 313 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2279 φορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΡΩΛΥ-ΛΟ3 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 333 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β43ΡΩΛΥ-ΤΨΛ 15/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 332 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β436ΩΛΥ-8ΓΑ 12/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 260-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση ισολογισμού –απολογισμού του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β436ΩΛΥ-4Φ2 12/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 244-2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κήρυξη απαλλοτριώσεων για το έργο « Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. οικισμών λίμνης Πλαστήρα», ορισμός δικηγόρου και καθορισμός της αμοιβής αυτού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β436ΩΛΥ-29Κ 12/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 258-2012 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υλικών άρδευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β436ΩΛΥ-Ω3Ψ 12/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 331 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση της παρ. 2 της 232/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμόρφωση πρ/σμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β436ΩΛΥ-ΒΨΚ 12/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 247-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου για τη χορήγηση του ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β436ΩΛΥ-Μ0Υ 12/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 341-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 815 816 817 818 819 896