ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘΔΑΩΛΥ-ΩΣ7 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/144 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ''ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ'' ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΞΕΣΩΛΥ-ΗΥΡ 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/184 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΩ3ΕΩΛΥ-32Φ 20/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/143 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΨ5ΩΛΥ-ΞΨΓ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/142 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ IOYNIOY 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 99ΡΦΩΛΥ-4ΨΑ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/141 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ IOYNIOY 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6702ΩΛΥ-3Ξ1 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/140 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΒΜΩΛΥ-Ν97 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/139 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 75 παρ. Ιγ1 του νόμου ορίζεται ότι οι εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων συγκαταλέγονται στις αρμοδιότητες των Δήμων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Η7ΗΩΛΥ-ΦΓΦ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1819 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖΔΖΩΛΥ-ΝΒ4 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/135 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα στο αρ. 75 παρ. Ιγ1 του νόμου ορίζεται ότι οι εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων συγκαταλέγονται στις αρμοδιότητες των Δήμων.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΥΞΙΩΛΥ-304 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1818 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΩΜΩΛΥ-ΙΣ7 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/137 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ω0ΞΩΛΥ-ΖΞ8 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/136 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ 2ου 2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΨ76ΩΛΥ-7ΝΟ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/135 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 26486/2020)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΕΨ3ΩΛΥ-Λ4Χ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/134 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΠ96ΩΛΥ-ΩΩΞ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/133 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΟ 04/03/2020 - 03/04/2020
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΞΘΖΩΛΥ-Γ3Σ 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/183 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΥΦ6ΩΛΥ-ΣΡ6 19/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 406 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 63ΞΤΩΛΥ-33Ρ 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/133 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εγκατάσταση εξοπλισμού Internet στα πλαίσια του προγράμματος WiFi4EU
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65Χ5ΩΛΥ-Ο3Γ 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: 1796 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΩΥ0ΩΛΥ-ΔΘΠ 18/05/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/132 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 965