ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/07/2017 - 02/08/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 75ΓΥΩΛΥ-Ω7Ο 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/397 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/07/2017 - 02/08/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΨΒΟΩΛΥ-Ξ4Ο 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/396 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/07/2017 - 02/08/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΤΥΩΛΥ-2ΜΥ 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/398 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/07/2017 - 02/08/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΗΙΑΩΛΥ-6Η7 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/394 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/07/2017 - 02/08/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 67ΖΥΩΛΥ-3ΩΣ 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/395 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5Μ2ΩΛΥ-9Μ5 28/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 375 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναβάθμιση περιβαλλοντικού κέντρου Νεοχωρίου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Θ8ΘΩΛΥ-ΞΜ2 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4559 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Β/37,Β/45,Β/55,Α/320
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΕΣΩΛΥ-ΧΦ3 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/143 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3%,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Β/37,Β/45,Β/55,Α/320
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΡΞΩΛΥ-9ΞΙ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/142 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4%,ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%,ΦΟΡΟΣ 1% ΧΕΠ: Α/319,Α/318,Α/300,Α/303,Α/304,Α/305,Α/306,Α/307,Α/308,Α/321,Α/322,Β/37,Β/45,Β/55,Α/337,Α/288,Α/320,Α/275,Α/283,Α/285,Α/284,Α/281,Α/282,Α/280,Α/279,Α/278,Α/277,Α/276
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΦΟΧΩΛΥ-9Ο2 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/141 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες επισκευής ξύλινων κατασκευών λόγω βλαβών από θεομηνία
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Κ4ΓΩΛΥ-ΘΡΗ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4558 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση και επισκευής μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΖΤΙΩΛΥ-ΡΨΧ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4557 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤ3ΩΩΛΥ-ΡΦΦ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/139 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 63ΩΓΩΛΥ-ΡΙΧ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/140 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευής μηχανημάτων του δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔ7ΝΩΛΥ-Λ9Ρ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4556 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες μέτρησης και παρακολούθησης εγκαταστάσεων ύδρευσης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓ1ΩΩΛΥ-ΧΚΙ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4555 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου 204/2017 "Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003226"
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΔΚΩΛΥ-ΔΝ7 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4499/25-09-2017 Αρ. Αποφ.: 204/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60ΗΧΩΛΥ-1Ρ3 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4552 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΩΖΩΛΥ-ΔΑΞ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4551 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78Ο4ΩΛΥ-ΥΦΚ 27/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 4550 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 275 276 277 278 279 937