ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΟΝΩΛΥ-5ΟΔ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1355 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΥΓΩΛΥ-Β0Ε 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1354 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες απομάκρυνσης παλαιών ταφικών μνημείων νεκροταφείων του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΟΛΩΛΥ-Μ2Ψ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 1353 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επικύρωση ή μη των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018 και κατακύρωση αποτελέσματος τ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡΚ6ΩΛΥ-ΧΘΚ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Πότισμα δενδροστοιχιών και πρασίνου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΩΝ3ΩΛΥ-Χ6Ν 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 67 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, κλπ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΓΨΔΩΛΥ-ΧΩ2 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Μελέτη οδοποιίας Δ.Δ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΖΧΜΩΛΥ-ΒΓ7 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 77 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Τ06ΩΛΥ-ΘΒ7 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Γ1ΜΩΛΥ-ΜΙΟ 13/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/18 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60Χ9ΩΛΥ-ΞΔΜ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/98 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΣΘΩΛΥ-4ΛΤ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/97 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της με αριθμό 492018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτη Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου από θεομηνία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7572ΩΛΥ-Ο1Κ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 10506/18)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥ9ΗΩΛΥ-ΩΛΩ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/57 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΨ4ΩΛΥ-9ΘΝ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 76 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΤΔΩΛΥ-Θ50 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/96 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 2.790,00 € για Έκτακτη αποκατάσταση δημοτικών οδών από θεομηνία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω6ΡΣΩΛΥ-ΓΟΕ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 87 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 62ΩΣΩΛΥ-1ΓΠ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/95 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78Κ4ΩΛΥ-ΔΥΞ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/94 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΒΗΤΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΛΣΩΛΥ-ΣΑΩ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/93 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω1ΡΒΩΛΥ-ΑΒΛ 12/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/92 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 275 276 277 278 279 1,007