ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜΕΑΩΛΥ-Γ1Φ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 613 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω56ΚΩΛΥ-ΗΦΜ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/4 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω28ΡΩΛΥ-6ΥΤ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΑΠΩΛΥ-2Η9 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 4.960,00 € για Έκτακτο αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΩΨΖΩΛΥ-5ΧΓ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 34 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 6.324,00 € για Έκτακτο αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω981ΩΛΥ-ΔΒΨ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 35 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 24/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 75ΘΩΩΛΥ-ΞΚΘ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 24/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 24/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΒΛΗΩΛΥ-ΟΗ7 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/38 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 23/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛ3ΠΩΛΥ-Η9Ι 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 23/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 23/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΦΕΕΩΛΥ-Κ7Ι 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 34 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΚ6ΩΛΥ-45Γ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 22/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση αποχέτευσης Φυλακτής»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΟΩΩΛΥ-41Ν 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 22/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 22/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 7.068,00 € για Έκτακτο αποχιονισμό Π.Ο.Ε
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67Υ2ΩΛΥ-8ΝΘ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου, για να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω61ΗΩΛΥ-8ΡΨ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 31 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΤΟΩΛΥ-ΖΤΩ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΘΣΦΩΛΥ-ΝΑΘ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/36 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 29.584,32 € για Αποκομιδή απορριμμάτων 11ου & 12ου 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΝΨΣΩΛΥ-ΜΑΠ 28/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 30 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Αποχιονισμός οδών-κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ4ΦΟΩΛΥ-Η3Β 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 21/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αθλητικού χώρου στην Τ.Κ. Καρίτσας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓ4ΔΩΛΥ-ΩΝΜ 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 21/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 21/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 20/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΗΣ7ΩΛΥ-1ΜΝ 27/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 20/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 20/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 277 278 279 280 281 992