ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 7.925,77 € για Εργασίες συντήρησης και ποτίσματος γηπέδων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΩ0ΥΩΛΥ-Μ5Η 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.639,28 € για Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, κλπ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΝΤΑΩΛΥ-ΙΧΩ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 9.895,20 € για Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας Βοτανικού Κήπου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΨ8ΩΛΥ-0ΛΙ 11/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΘΕΣΗ ΚΕΔΡΟΣ).
Δήμαρχος ΑΔΑ: 72Τ7ΩΛΥ-Ε4Ν 10/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΣΦΙΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΟΛΩΛΥ-ΑΡΗ 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/55 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 8889/18)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω4Ψ0ΩΛΥ-9ΙΓ 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/54 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5ΒΖΩΛΥ-ΥΓ4 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/53 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 157/2017 ΑΠΟΦ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δικαστικά κλπ έξοδα)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΦΞΘΩΛΥ-ΑΣΡ 05/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Καθαρισμός Λιμναίου οικοσυστήματος Natura 2000 Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΙΘΚΩΛΥ-ΟΦ8 04/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για Προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΡΡΩΛΥ-49Τ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 81 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤΙ1ΩΛΥ-3ΦΛ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΙΝΩΛΥ-ΛΝΒ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΙ 2261 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΝΖΑΩΛΥ-2ΛΘ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/86 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΚΗΙ 2239 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 67ΗΡΩΛΥ-Λ0Φ 03/04/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/85 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης 68,00 € για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΩΒΩΛΥ-ΒΔΩ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 91 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΞ7ΨΩΛΥ-ΓΣ2 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 58 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 30.000,00 € για Προμήθεια αυτοκινήτου 4Χ4
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Α9ΗΩΛΥ-Β8Β 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 80 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6722ΩΛΥ-63Θ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 78 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΕΑΗΩΛΥ-ΘΚΠ 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 57 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Έλεγχος και συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω504ΩΛΥ-ΙΧ4 02/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 56 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 277 278 279 280 281 1,007