ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 36/2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΦ0ΛΩΛΥ-10Μ 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 36/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κίνησης του φορτωτή- εκσκαφέα ΜΕ 101803
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΥΧΩΛΥ-Ξ7Ω 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 20 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω252ΩΛΥ-ΧΩ1 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Μετατοπίσεις-επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΤΗΩΛΥ-ΓΤΒ 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 740 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΔΖΧΩΛΥ-9ΨΑ 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 738 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Π08ΩΛΥ-4Ρ1 02/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 739 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Δ3ΚΩΛΥ-ΒΝΔ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΗΣΜΩΛΥ-1Κ4 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 17/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΑΚΩΛΥ-84Θ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 17/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 17/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 16/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2017 που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΤΚΞΩΛΥ-ΗΙΑ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 16/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 16/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 15/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΤΣΚΩΛΥ-ΨΩ9 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 15/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 14/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΔΛΔΩΛΥ-ΥΓΝ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 14/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση της με αριθμό 192018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8ΧΙΩΛΥ-ΣΕΥ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 41 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 202018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΘΓΜΩΛΥ-Ρ2Ψ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 40 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 212018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69Υ1ΩΛΥ-ΘΛ7 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 222018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΗΘΒΩΛΥ-ΗΤΙ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 232018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61Υ1ΩΛΥ-Ι1Τ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 37 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της με αριθμό 242018 απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Έκτακτο Αποχιονισμό Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ε8ΜΩΛΥ-9Ι4 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 35/2018 Δημάρχου για πρόσληψη Κοινωνικής Λειτουργού για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Διοικητικές Υπηρεσίες ΑΔΑ: 7ΘΤΧΩΛΥ-ΜΞΝ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 723/01-03-2018 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δέσμευση και διάθεση (ψήφιση) σχετικής πίστωσης για εξόφληση της υπ’ αριθμό 1572017 Διαταγής Πληρωμής Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66ΩΞΩΛΥ-Ο0Σ 01/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 276 277 278 279 280 992